Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 5. 11. 2013 , odpiranje prijav: 5. 11. 2013

Datum objave: 18. 10. 2013
Odpiranje prijav: 5. 11. 2013 ob 11:00 uri, Klub 15, Mestni trg 1, Ljubljana s pričetkom ob 11:00 uri, po vrstnem redu objacljenem v razpisni dokumentacioji

Predmet prodaje so poslovni prostori na naslovu Mestni trg 15,poslovni prostor na naslovu Vodnikova 13, poslovna prostora na naslovu Rožičeva 1a, poslovni prostor na naslovu Veselova ulica 13,triplex A garažni boks na naslovu Hubadova ulica, poslovni prostor na naslovu Koseškega 1a, poslovni prostor na naslovu Beethovnova 9,

Predmet javne dražbe in izklicna cena

 • Predmet prodaje so poslovni prostori na naslovu Mestni trg 15 Ljubljani z identifikacijsko številko 1728-114-1 v izmeri 32,30 m2, 1728-114-3 v izmeri 102,40 m2, 1728-114-4 v izmeri 112,90 m2, 1728-114-5 v izmeri 119,10 m2, 1728-114-6 v izmeri 119,60 m2, 1728-114-7 v izmeri 142,40 m2, 1728-114-8 v izmeri 72,10 m2, 1728-114-9 v izmeri 81,80 m2, 1728-114-10 v izmeri 28,90 m2, 1728-114-11 v izmeri 24,20 m2, 1728-114-12 v izmeri 24,80 m2 v pritličju, prvem in drugem nadstropju stavbe v skupni izmeri 860,50 m2. Objekt ima dva ločena dela, in sicer samostojno ločen prostor v pritličju stavbe v skupni izmeri 102,40 m2 ter posamezne prostore v ostalih etažah v skupni izmeri 758,10 m2. Vsi prostori so prazni. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
  Izklicna cena: 1.800.000,00 EUR (z besedo: milijonosemstotisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet prodaje je poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 61,13 m2 na naslovu Vodnikova 13 v Ljubljani (pritličje) v Ljubljani z ID oznako stavbe št. 1740-1287, parc.št.1022 v k.o. 1740-Spodnja Šiška (gostinska dejavnost). Poslovni prostor je prazen. Za predmetno stavbo še ni vzpostavljena etažna lastnina, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine, pri čemer se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine pri vpisu stavbe v kataster stavb. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
  Izklicna cena: 47.000,00 EUR (z besedo: sedeminštiridesettisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet prodaje je poslovni prostor na naslovu Rožičeva 1a v Ljubljani z oznako P01 z identifikacijsko številko 2706-1-5 v pritličju stavbe v izmeri 38,00 m2 s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih skupnih delih stavbe in na posebnem skupnem delu stavbe. Posebni skupni del stavbe so sanitarije z ID oznako 2706-1-13 v izmeri 4,50 m2. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima z najemodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
  Izklicna cena: 38.000,00 EUR (z besedo: osemintridesettisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet prodaje je poslovni prostor na naslovu Rožičeva 1a v Ljubljani z oznako K01 z identifikacijsko številko 2706-1-6 v kleti stavbe v izmeri 40,40 m2. Poslovni prostor je prazen. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
  Izklicna cena: 41.000,00 EUR (z besedo: enainštiridesettisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet prodaje je poslovni prostor št. K01 na naslovu Veselova ulica 13 v Ljubljani z oznako K01 z identifikacijsko številko 1725-152-1 v kleti stavbe v izmeri 33,20 m2. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima z najemodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
  Izklicna cena: 28.220,00 EUR (z besedo: osemindvajsettisočdvestodvajset evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet prodaje je triplex A garažni boks na naslovu Hubadova ulica ob Ulici Pohorskega bataljona v Ljubljani z oznako P z identifikacijsko številko 1736-1369-8 v nadstropju triplex-a v izmeri 12,48 m2. Garažni boks je prazen. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
  Izklicna cena: 8.500,00 EUR (z besedo: osemtisočpetsto evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet prodaje je poslovni prostor št. P01 na naslovu Koseškega 1a v Ljubljani z oznako L7 z identifikacijsko številko 1722-4076-69 v pritličju v izmeri 32,84 m2. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima z najemodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
  Izklicna cena: 49.260,00 EUR (z besedo: devetinštiridesettisočdvestošestdeset evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet prodaje je poslovni prostor št. K01 v kleti v stavbi št. 377 na naslovu Beethovnova 9 v Ljubljani, parc. št. 2809 z identifikacijsko številko 1725-377-2 v izmeri 34,90 m2. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima z najemodajalcem sklenjeno najemno razmerje za določen čas. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. Za predmetno stavbo v zemljiški knjigi še ni vzpostavljena etažna lastnina. Mestna občina Ljubljana je vpisana nerazdeljenem posameznem delu z začasnim id. znakom 1725-377-900, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu (poslovnem prostoru z identifikacijsko številko 1725-377-2) v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi dokončne etažne lastnine, pri čemer pa se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice. Mestna občina Ljubljana ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine posameznega dela v katastru stavb. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
  Izklicna cena: 31.600,00 EUR (z besedo: enaintridesettisočšeststo evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke