Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 26. 11. 2013 , odpiranje prijav: 26. 11. 2013

Datum objave: 25. 10. 2013
Odpiranje prijav: 26. 11. 2013 Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, s pričetkom ob 11:00 uri, po vrstnem redu objavljenem v razpisni dokumentaciji

Predmet javne dražbe:
poslovni prostor v I. nadstropju na naslovu Prešernov trg 2,
poslovni prostor v II. nadstropju na naslovu Prešernov trg 2,
poslovni prostori na naslovu Dalmatinova 6a,
poslovni prostor na naslovu Gregorčičeva 7 (klet),
poslovni prostor na naslovu Gregorčičeva 7 (1. Nad.),
poslovni prostori na naslovu Pot do šole 2a.

Predmet javne dražbe in izklicna cena

 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor v I. nadstropju v izmeri 71,80 m2 z id. oznako nepremičnine 1725-493-3 v stavbi št. 493 na naslovu Prešernov trg 2 v Ljubljani, parc. št. 1725-3134/0-0 k.o. 1725-Ajdovščina. Za stavbo na naslovu Prešernov trg 2, Ljubljana poteka postopek vzpostavljanja etažne lastnine. Vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo bo mogoč šele po vzpostaviti etažne lastnine, pri čemer pa se Mestna občina Ljubljana zavezuje, da bo kupcu izdala ustrezno zemljiškoknjižno dovolilo za vpis, v kolikor bo to potrebno. Mestna občina Ljubljana ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine posameznega dela v katastru stavb. Del nepremičnine (v izmeri 53,35 m2) je v času prodaje zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem, kot najemodajalcem, sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
  Izklicna cena: 157.500,00 EUR (z besedo: stosedeminpetdesettisočpetsto evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
   
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor v II. nadstropju v izmeri 68,40 m2 z id. oznako nepremičnine 1725-493-4 v stavbi št. 493 na naslovu Prešernov trg 2 v Ljubljani, parc. št. 1725-3134/0-0 k.o. 1725-Ajdovščina. Za stavbo na naslovu Prešernov trg 2, Ljubljana poteka postopek vzpostavljanja etažne lastnine. Vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo bo mogoč šele po vzpostaviti etažne lastnine, pri čemer pa se Mestna občina Ljubljana zavezuje, da bo kupcu izdala ustrezno zemljiškoknjižno dovolilo za vpis, v kolikor bo to potrebno. Mestna občina Ljubljana ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine posameznega dela v katastru stavb. V času prodaje nepremičnina ni zasedena z najemnikom. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
  Izklicna cena: 150.100,00EUR (z besedo: stopetdesettisočsto evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
   
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. 11 v pritličju in kleti v skupni izmeri 164,51m2 v stavbi na naslovu Dalmatinova 6a in Miklošičeva ul. 16 v Ljubljani z id oznako nepremičnine 1737-546-11, parc.št. 2592/0-0, k.o. 1737-Tabor.
  Za stavbo št. 546 na Dalmatinovi 6a in Miklošičevi 16, Ljubljana še ni vzpostavljena etažna lastnina, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine, pri čemer pa se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo oz. drugo listino za vpis lastninske pravice na predmetnem posameznem delu. Mestna občina Ljubljana ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine posameznega dela v katastru stavb.
  Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima z Mestno občino Ljubljana sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
  Izklicna cena: 275.000,00 EUR (z besedo: dvestopetinsedemdesettisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
   
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor v kleti objekta v izmeri 13,40 m2 v stavbi na naslovu Gregorčičeva ulica 7 v Ljubljani z id oznako nepremičnine 1721-375-14. Stavba na naslovu Gregorčičeva 7 v Ljubljani ima oznako 375 in stoji parc.št. 26/18 k.o. 1721 - Gradišče I. Mestna občina Ljubljana je vpisana pri posameznem delu 1721-375-9999 v deležu 5480/10000. Za stavbo na omenjenem naslovu še ni vzpostavljena dokončna etažna lastnina, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi dokončne etažne lastnine, pri čemer pa se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
  Izklicna cena: 6.500,00 EUR (z besedo: šesttisočpetsto evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
   
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor v prvem nadstropju objekta v izmeri 152,30 m2 v stavbi na naslovu Gregorčičeva ulica 7 v Ljubljani z id oznako nepremičnine 1721-375-16. Stavba na naslovu Gregorčičeva 7 v Ljubljani ima oznako 375 in stoji parc.št. 26/18 k.o. 1721 - Gradišče I. Mestna občina Ljubljana je vpisana pri posameznem delu 1721-375-9999 v deležu 5480/10000. Za stavbo na omenjenem naslovu še ni vzpostavljena dokončna etažna lastnina, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi dokončne etažne lastnine, pri čemer pa se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice. Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima z Mestno občino Ljubljana sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
  Izklicna cena: 280.000,00 EUR (z besedo: dvestoosemdesettisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
   
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. 4 v tretji etaži objekta v izmeri 31,95 m2 v stavbi na naslovu Pot do šole 2a v Ljubljani z id oznako nepremičnine 1733-325-4 ter prodaja solastniškega deleža MOL v višini 778/1000 na neadaptirani podstrehi z id oznako nepremičnine 1733-325-6 v izmeri 114,5 m2 in id oznako nepremičnine 1733-325-7 v izmeri 178,09 m2 na naslovu Pot do šole 2a v Ljubljani. Zemljiško knjižno stanje je v korist prodajalca urejeno. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
  Izklicna cena: 118.045,00 EUR (z besedo: stoosemnajsttisočpetinštirideset evrov 00/100)

Razpisne datoteke