Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 28. 11. 2013 , odpiranje prijav: 28. 11. 2013

Datum objave: 8. 11. 2013
Rok za prijavo: 28. 11. 2013 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke razpisne dokumentacije.
Odpiranje prijav: 28. 11. 2013 ob 1:00 uri, MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15

Predmet javne dražbe je nezazidano zemljišče:
- parc. št. 806/1 (ID znak 1730-806/1-0) stanovanjska stavba v izmeri 25 m², dvorišče v izmeri 156 m² in
- parc.št. 806/6 (ID znak 1730-806/6-0) dvorišče v izmeri 122 m², vse k.o. 1730 – Moste.

Predmet javne dražbe je nezazidano zemljišče:
- parc. št. 806/1 (ID znak 1730-806/1-0) stanovanjska stavba v izmeri 25 m², dvorišče v izmeri 156 m² in
- parc.št. 806/6 (ID znak 1730-806/6-0) dvorišče v izmeri 122 m², vse k.o. 1730 – Moste.
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr.) je predmetna parcela opredeljena v enoti urejanja prostora MO-180, z namembnostjo CDd – območje centralnih dejavnosti brez stanovanj, V – visoka prostostoječa stavba.
Nepremičnina je obremenjena z nepravno stvarno služnostjo za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist podjetja Telekom Slovenija d.d.

Izklicna cena: 39.390,00 EUR (z besedo: devetintrideset tisoč tristo devetdeset evrov)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost , ki ga plača kupec.
 

Razpisne datoteke