Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 3. 12. 2013 , odpiranje prijav: 3. 12. 2013

Datum objave: 8. 11. 2013
Odpiranje prijav: 3. 12. 2013 ob 11:00 uri, MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15

Predmet javne dražbe
- poslovni prostor na naslovu Ulica bratov Učakar
- poslovni prostor na naslovu Streliška 6
- poslovni prostori na naslovu Gornji trg 30
- poslovni prostor na naslovu Mestni trg 11
- poslovni prostor na naslovu Lepodvorska ulica 3
- garaža na naslovu Hubadova ulica
- poslovni prostor na naslovu Vodnikova 13
- poslovni prostor na naslovu Rimska 8.

Predmet javne dražbe in izklicna cena

 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor v pritličju v izmeri 61,94 m2 z id. oznako nepremičnine 1739-1198-204 v stavbi št. 1198 na naslovu Ulica bratov Učakar 54 v Ljubljani v k.o. 1739-Zgornja Šiška. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
  Izklicna cena: 75.600,00 EUR (z besedo: petinsedemdesettisočšeststo evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 •  Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P01 v visokem pritličju v izmeri 38,60 m2 z id. oznako nepremičnine 1727-330-8 v stavbi št. 330 na naslovu Streliška 6 v Ljubljani v k.o. 1727-Poljansko predmestje. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
  Izklicna cena: 38.600,00EUR (z besedo: osemintridesettisočšeststo evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 • Predmet javne dražbe so prostori, ki se nahajajo v stanovanjski stavbi na naslovu Gornji trg 30 v Ljubljani z ID oznako 1728-366-2, 1728-366-3, 1728-366-4, 1728-366-5, 1728-366-10, 1728-366-11, 1728-366-12, 1728-366-13, 1728-366-14, 1728-366-15, 1728-366-16, 1728-366-17, 1728-366-18, 1728-366-19, 1728-366-20, parc.št. 317 (id. 1728- 317/0-0), k.o. 1728 Ljubljana Mesto s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih in posebnih delih stavbe ter na pripadajočem zemljišču.
  Skupna izmera stavbe št. 366 z naslovom Gornji trg 30 v Ljubljani je 650,23 m2. Od navedene površine stavbe je prodajalka lastnica 469,06 m2 stavbe oz. v deležu 7195/10000 od celote. V navedeni stanovanjski stavbi se nahaja tudi stanovanje z id. oznako 1728-366-1, ki je dejanski lasti fizične osebe in ni predmet prodaje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalke. Nepremičnina v času prodaje ni zasedena z najemnikom.
  Izklicna cena: 200.000,00 EUR  (z besedo: dvestotisoč 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor v skupni izmeri 110,40 m2, ki se nahaja v stanovanjski stavbi na naslovu Mestni trg 11 V Ljubljani z ID oznako 1728-115-13, s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih skupnih delih stavbe in na posebnih skupnih delih stavbe. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina v času prodaje ni zasedena z najemnikom.
  Izklicna cena: 132.000,00 EUR (z besedo: stodvaintridesettisoč 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor v skupni izmeri 29,30 m2, ki se nahaja v pritličju v stavbe na naslovu Lepodvorska ulica 3 v Ljubljani z ID oznako 1740-1528-1, s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih skupnih delih stavbe in na pripadajočem zemljišču. V korist posameznega dela stavbe z ID oznako 1740-1528-1 je vknjižena stvarna služnost prehoda preko posameznega dela stavbe z ID oznako 1740-1528-9 do skupnega prostora z ID oznako 1740-1528-19, ki v naravi predstavlja kurilnico. Zemljiškoknjižno stanje poslovnega prostora je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina v času prodaje ni zasedena z najemnikom.
  Izklicna cena: 31. 000,00 EUR (z besedo: enaintridesettisoč 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet prodaje je triplex A garažni boks na naslovu Hubadova ulica ob Ulici Pohorskega bataljona v Ljubljani z oznako P z identifikacijsko številko 1736-1369-8 v nadstropju triplex-a v izmeri 12,48 m2. Garažni boks je prazen. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
  Izklicna cena: 8.500,00 EUR (z besedo: osemtisočpetsto evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet prodaje je poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 61,13 m2 na naslovu Vodnikova 13 v Ljubljani (pritličje) v Ljubljani z ID oznako stavbe št. 1740-1287, parc.št.1022 v k.o. 1740-Spodnja Šiška (gostinska dejavnost). Poslovni prostor je prazen. Za predmetno stavbo še ni vzpostavljena etažna lastnina, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine, pri čemer se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine pri vpisu stavbe v kataster stavb. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
  Izklicna cena: 47.000,00 EUR (z besedo: sedeminštiridesettisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. K03 v kleti objekta v skupni izmeri 6,90 m2 v stavbi na naslovu Rimska 8 v Ljubljani z id oznako nepremičnine 1721-257-19 v k.o. 1721 – Gradišče I. Nepremičnina je v času prodaje prazna in prosta vseh bremen. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
  Izklicna cena: 2.600,00 EUR (z besedo: dvatisočšeststo evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 

Razpisne datoteke