Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 11. 2. 2014 , odpiranje prijav: 11. 2. 2014

Datum objave: 22. 1. 2014
Rok za prijavo: 11. 2. 2014 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave
Odpiranje prijav: 11. 2. 2014 ob 11.00 uri, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15.

Predmet javne dražbe je nezazidano zemljišče:parc. št. 361/2 (ID znak 1739-361/2-0) njiva v izmeri 219 m², k.o. 1739 – Zgornja Šiška.

Predmet javne dražbe in izklicna cena

  • Predmet javne dražbe je nezazidano zemljišče:parc. št. 361/2 (ID znak 1739-361/2-0) njiva v izmeri 219 m², k.o. 1739 – Zgornja Šiška.
    V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr.) je predmetna parcela opredeljena v enoti urejanja prostora ŠI-382, z namembnostjo SSse-splošne eno in dvostanovanjske površine.
    Nepremičnina je obremenjena z nepravo stvarno služnostjo za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist podjetja Telekom Slovenije d.d. in na podlagi Pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičnini parc.št. 361/2 k.o. Zgornja Šiška z dne 21.12.2009, služnostna pravica prekopa in izgradnje, stalnega vzdrževanja in obnavljanja plinovodnega priključka v dolžini 28,23m, širini 1,5 m v skupni površini 42 m², vključno z dostopom za vzdrževanje, popravila in rekonstrukcijo, v obsegu razvidnem iz 3. člena te pogodbe v korist služnostnega upravičenca za čas obstajanja plinskega priključka na predmetnem zemljišču za dobo 30 let v korist Raiffeisen Leasing d.o.o., Tivolska 30, Ljubljana.
    Izklicna cena: 32.850,00 EUR (z besedo: dvaintrideset tisoč osemsto petdeset evrov)
    Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost , ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke