Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 18. 2. 2014 , odpiranje prijav: 18. 2. 2014

Datum objave: 31. 1. 2014
Rok za prijavo: 18. 2. 2014 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 18. 2. 2014 s pričetkom ob 11:00 uri, Klub 15, Mestni trg 1, Ljubljana, po vrstnem redu objavljenem v tej objavi.

Predmet javne dražbe:
poslovni prostor št. P01 na naslovu Beethovnova 7
poslovni prostor št. P04 na naslovu Tugomerjeva 2
poslovni prostor št. P02 na naslovu Tugomerjeva 2
poslovni prostor C in B na naslovu Štefanova 9
poslovni prostor št. P01 na naslovu Vodnikova 13
poslovni prostor št. K01 na naslovu Veselova ulica 13
poslovni prostor št. P01 na naslovu Koseskega ulica 1a
garažni boks na naslovu Hubadova ulica.

Predmet javne dražbe in izklicna cena

 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 289,00 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju stavbe na naslovu Beethovnova 7 v Ljubljani z ID oznako št. 1725-393-11, v k.o. 1725 – Ajdovščina. Poslovni prostor je prazen. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 520.200,00 EUR (z besedo: petstodvajsettisočdvesto evrov)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P04 v skupni izmeri 94,74 m2, ki se nahaja v pritličju stavbe na naslovu Tugomerjeva 2 v Ljubljani z ID oznako št. 1739-989-70 v k.o. 1739 – Zgornja Šiška. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas – storitvena dejavnost. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 122.000,00 EUR (z besedo: stodvaindvajsettisoč evrov 30/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P02 v skupni izmeri 43,66 m2, ki se nahaja v pritličju stavbe na naslovu Tugomerjeva 2 v Ljubljani z ID oznako št. 1739-989-68 v k.o. 1739 – Zgornja Šiška. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas – storitvena dejavnost. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izhodiščna cena: 57.000,00 EUR (z besedo: sedeminpetdesettisoč evrov 00/100).
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet prodaje je poslovni prostor na naslovu Štefanova 9 v Ljubljani z oznako C z identifikacijsko številko 1725-364-20 v kleti v izmeri 27,31 m2 ter poslovni prostor z oznako B z identifikacijsko številko 1725-364-24 v pritličju v izmeri 26,60 m2. Poslovni prostor je prazen. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 67.000,00 EUR (z besedo: sedeminšestdesettisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet prodaje je poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 61,13 m2 na naslovu Vodnikova 13 v Ljubljani (pritličje) v Ljubljani z ID oznako stavbe št. 1740-1287, parc.št.1022 v k.o. 1740-Spodnja Šiška (gostinska dejavnost). Poslovni prostor je prazen. Za predmetno stavbo še ni vzpostavljena etažna lastnina, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine, pri čemer se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine pri vpisu stavbe v kataster stavb. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 47.000,00 EUR (z besedo: sedeminštiridesettisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet prodaje je poslovni prostor št. K01 na naslovu Veselova ulica 13 v Ljubljani z oznako K01 z identifikacijsko številko 1725-152-1 v kleti stavbe v izmeri 33,20 m2. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima z najemodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 28.220,00 EUR  (z besedo:osemindvajsettisočdvestodvajset evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet prodaje je poslovni prostor št. P01 na naslovu Koseskega 1a v Ljubljani z oznako L7 z identifikacijsko številko 1722-4076-69 v pritličju v izmeri 32,84 m2. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima z najemodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 49.260,00 EUR (z besedo: devetinštiridesettisočdvestošestdeset evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet prodaje je triplex A garažni boks na naslovu Hubadova ulica ob Ulici Pohorskega bataljona v Ljubljani z oznako P z identifikacijsko številko 1736-1369-8 v nadstropju triplex-a v izmeri 12,48 m2. Garažni boks je prazen. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 8.500,00 EUR (z besedo: osemtisočpetsto evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke