Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 17. 4. 2014 , odpiranje prijav: 17. 4. 2014

Datum objave: 21. 3. 2014
Rok za prijavo: 17. 4. 2014 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 17. 4. 2014 Javna dražba se bo vršila na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, s pričetkom ob 11:00 uri, po naslednjem vrstnem redu: poslovni prostor na naslovu Mestni trg 11 ob 11:00 uri, poslovni prostor na naslovu Beethovnova 4 ob 11:30 uri, garaža na naslovu Lepi pot 6 ob 1

Predmet javne dražbe:
- poslovni prostor na naslovu Mestni trg 11,
- poslovni prostor na naslovu Beethovnova 4,
- garaža na naslovu Lepi pot 6,
- poslovni prostor na naslovu Nove Fužine 45 ob 12:30 uri,
- poslovni prostor na naslovu Hrenova ulica 13,
- poslovni prostor na naslovu Hrenova ulica 13.

Predmet javne dražbe in izklicna cena

 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor v skupni izmeri 110,40 m2, ki se nahaja v stanovanjski stavbi na naslovu Mestni trg 11 V Ljubljani z ID oznako 1728-115-13, s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih skupnih delih stavbe in na posebnih skupnih delih stavbe. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina v času prodaje ni zasedena z najemnikom. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 132.000,00 EUR  z besedo: stodvaintridesettisoč 00/100).
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 242,70 m2, ki se nahaja v pritličju stavbe na naslovu Beethovnova 4 v Ljubljani z ID oznako št. 1725-484-2 in št. 1725-484-3 v k.o. 1725 – Ajdovščina. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas – pisarniška dejavnost, drugih bremen je nepremičnina prosta. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 354.000,00 EUR (z besedo: tristoštiriinpetdesettisoč evrov)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet prodaje so poslovni prostori na naslovu Lepi pot 6 Ljubljani z identifikacijsko številko 2679-934-1, 2679-934-2, 2679-934-3, 2679-934-4, 2679-934-5, 2679-934-6, 2679-934-7, 2679-934-8, 2679-934-9, 2679-934-10, 2679-934-11, 2679-934-12, 2679-934-13, 2679-934-14, 2679-934-15, 2679-934-16, 2679-934-17, 2679-934-18, 2679-934-19, 2679-934-20 in 2679-934-21 v pritličju stavbe v skupni izmeri 339,00 m2. Od 21-ih poslovnih prostorov so zasedeni 4-je poslovni prostori z najemnikom, ki imajo z najemodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Oprema, ki se nahaja v najetih poslovnih prostorih je last najemnika in ni predmet te prodaje. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Ostali prostori so prazni. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 253.000,00 EUR (z besedo: dvestotriinpetdesettisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet prodaje je poslovni prostor z oznako 13 z identifikacijsko številko 1772-1526-13 v etaži 1, Nove Fužine 45 v Ljubljani v skupni izmeri 22,15 m2 v stavbi stoječi na parc.št. 1624 in 1625 v k.o. 1772-Moste. Poslovni prostor v naravi predstavlja en prostor z lastnimi sanitarijami in nima elektrike. Poslovni prostor je prazen. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 31.000,00 EUR (z besedo: enaintridesettisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor z oznako št. P02 v skupni izmeri 41,66 m2 na naslovu Hrenova ulica 13 v Ljubljani (pritličje) v Ljubljani z ID oznako št. 1728-457-3 v k.o. 1728-Ljubljana Mesto. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 61.000,00 EUR (z besedo: enainšestdesettisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor z oznako št. P01 v skupni izmeri 47,80 m2 na naslovu Hrenova ulica 13 v Ljubljani (pritličje) v Ljubljani z ID oznako št. 1728-457-2 v k.o. 1728-Ljubljana Mesto. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 63.000,00 EUR (z besedo: triinšestdesettisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke