Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 8. 4. 2014 , odpiranje prijav: 8. 4. 2014

Datum objave: 21. 3. 2014
Rok za prijavo: 8. 4. 2014 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 8. 4. 2014 Javna dražba se bo vršila na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, s pričetkom ob 11:00 uri, po naslednjem vrstnem redu: poslovni prostor na naslovu Slovenska cesta 3 ob 11:00 uri, poslovni prostor visokem pritličju na naslovu Rimska cesta 9 ob 11:30 uri poslovni pr

Preklic javne dražbe za prodajo nepremičnine Mestne občine Ljubljana na naslovu Slovenska cesta 3/Rimska 9 v Ljubljani.
Predmet javne dražbe:
- poslovni prostor v visokem pritličju na naslovu Slovenska cesta 3/Rimska 9
- poslovni prostor na naslovu Vodnikova 13,
- garaža na naslovu Hubadova,
- poslovni prostor na naslovu Veselova ulica 13,
- poslovni prostor na naslovu Lepodvorska ulica 3.

Predmet javne dražbe in izklicna cena

 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor v visokem pritličju v izmeri 38,05 m2 z ID oznako nepremičnine 1721-381-103 v stavbi št. 381 na naslovu Slovenska cesta 3/Rimska 9 v Ljubljani v k.o. 1721-Gradišče I. Nepremičnina je v času prodaje prazna. Za predmetno stavbo še ni vzpostavljena etažna lastnina, vendar v zvezi z navedeno nepremičnino poteka sodni postopek vzpostavljanja etažne lastnine po ZVEtL (Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi). Vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo bo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine. V kolikor vpis ne bo mogoč, se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine pri vpisu stavbe oziroma njenih posameznih delov v kataster stavb in zemljiško knjigo. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 68.500,00 EUR (z besedo: oseminšestdesettisočpetsto evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 • PREKLIC JAVNE DRAŽBE za prodajo nepremičnine -
  poslovni prostor v kletni etaži v izmeri 116,88 m2 z ID oznako nepremičnine 1721-381-25 v stavbi št. 381 na naslovu Slovenska cesta 3/Rimska 9 v Ljubljani v k.o. 1721-Gradišče I. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima z najemodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. Za predmetno stavbo še ni vzpostavljena etažna lastnina, vendar v zvezi z navedeno nepremičnino poteka sodni postopek vzpostavljanja etažne lastnine po ZVEtL (Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi). Vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo bo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine. V kolikor vpis ne bo mogoč, se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine pri vpisu stavbe oziroma njenih posameznih delov v kataster stavb in zemljiško knjigo. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 82.000,00 EUR (z besedo: dvainosemdesettisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet prodaje je poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 61,13 m2 na naslovu Vodnikova 13 v Ljubljani (pritličje) v Ljubljani z ID oznako stavbe št. 1740-1287, parc. št. 1022 v k.o. 1740-Spodnja Šiška (gostinska dejavnost). Poslovni prostor je prazen. Za predmetno stavbo še ni vzpostavljena etažna lastnina, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine, pri čemer se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine pri vpisu stavbe v kataster stavb. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 47.000,00 EUR (z besedo: sedeminštiridesettisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet prodaje je triplex A garažni boks na naslovu Hubadova ulica ob Ulici Pohorskega bataljona v Ljubljani z oznako P z identifikacijsko številko 1736-1369-8 v nadstropju triplex-a v izmeri 12,48 m2. Garažni boks je prazen. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 8.500,00 EUR (z besedo: osemtisočpetsto evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet prodaje je poslovni prostor št. K01 na naslovu Veselova ulica 13 v Ljubljani z oznako K01 z identifikacijsko številko 1725-152-1 v kleti stavbe v izmeri 33,20 m2. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima z najemodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 28.220,00 EUR (z besedo:osemindvajsettisočdvestodvajset evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor v skupni izmeri 29,30 m2, ki se nahaja v pritličju v stavbe na naslovu Lepodvorska ulica 3 v Ljubljani z ID oznako 1740-1528-1, s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih skupnih delih stavbe in na pripadajočem zemljišču. V korist posameznega dela stavbe z ID oznako 1740-1528-1 je vknjižena stvarna služnost prehoda preko posameznega dela stavbe z ID oznako 1740-1528-9 do skupnega prostora z ID oznako 1740-1528-19, ki v naravi predstavlja kurilnico. Zemljiškoknjižno stanje poslovnega prostora je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina v času prodaje ni zasedena z najemnikom. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 31. 000,00 EUR  (z besedo: enaintridesettisoč 00/100).
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor v skupni izmeri 20,50 m2, ki se nahaja v kleti stavbe na naslovu Lepodvorska ulica 3 v Ljubljani z ID oznako 1740-1528-13, s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih skupnih delih stavbe in na pripadajočem zemljišču. V korist posameznega dela stavbe z ID oznako 1740-1528-1 je vknjižena stvarna služnost prehoda preko posameznega dela stavbe z ID oznako 1740-1528-9 do skupnega prostora z ID oznako 1740-1528-19, ki v naravi predstavlja kurilnico. Zemljiškoknjižno stanje poslovnega prostora je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina v času prodaje ni zasedena z najemnikom. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 7. 000,00 EUR  (z besedo: sedemtisoč evrov 00/100).
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

 

Razpisne datoteke