Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 13. 5. 2014 , odpiranje prijav: 13. 5. 2014

Datum objave: 18. 4. 2014
Rok za prijavo: 13. 5. 2014 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 13. 5. 2014 Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, s pričetkomob 13.45 uri, za zemljišče pod točko 2.1., k.o. Dravlje, ob 14.15 uri za zemljišči pod točko 2.2., k.o. Bežigrad, ob 14.45 uri za zemljišče pod točko 2.3., k.o. Brinje I.

Predmet javne dražbe:
parc. št. 84/18 (ID znak 1738-84/18-0) v izmeri 60 m², k.o. 1738 – Dravlje,
parc. št. 1954/6 (ID znak 2636-1954/6-0) v izmeri 50 m², k.o. 2636 – Bežigrad, in parc. št. 2230/7 (ID znak 2636-2230/7-0) v izmeri 69 m2, k.o. 2636 – Bežigrad,
parc. št. 840/102 (ID znak 1736-840/102-0) v izmeri 222 m2, k.o. 1736 Brinje I.

Predmet javne dražbe in izklicna cena

 • Predmet javne dražbe je pozidano zemljišče: - parc. št. 84/18 (ID znak 1738-84/18-0) v izmeri 60 m², k.o. 1738 – Dravlje. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr.) so predmetne parcele opredeljene v enoti urejanja prostora DR-610, z namembnostjo BD – površine drugih območij. Nepremičnina je obremenjena z nepravo stvarno služnostjo na podlagi pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti v javno korist z ne 19.4.2007, vknjižena služnostna pravica izgradnje, vzdrževanja, popravila in rekonstrukcije infrastrukturnega objekta, trajne in neovirane uporabe in nadzora objekta v korist Elektro Ljubljana, d.d., podjetje za distribucijo električne energije, Slovenska c. 58, Ljubljana.
  Izklicna cena: 12.000,00 EUR. (z besedo: dvanajst tisoč evrov)
  Navedene izklicne cene ne vključujejo 2 % davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe sta pozidani zemljišči:
  - parc. št. 1954/6 (ID znak 2636-1954/6-0) v izmeri 50 m², k.o. 2636 – Bežigrad
  ,
  - parc. št. 2230/7 (ID znak 2636-2230/7-0) v izmeri 69 m2, k.o. 2636 – Bežigrad, V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr.) sta predmetni parceli opredeljeni v enoti urejanja prostora BE-114, z namembnostjo SSsv – splošne večstanovanjske površine.
  Nepremičnini sta obremenjeni:
  - na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti št. 351-170/2007 z dne 10.04.2007 se vknjiži služnostna pravica postavitve, vzdrževanja in obnavljanja kabelske kanalizacije v korist služnostnega upravičenca Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana - Elektro Ljubljana;
  - na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009, se vknjiži stvarna služnost, ki obsega:
  - graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture; - dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja in vzdrževanja;
  - odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju komunikacijskega omrežja; za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja, v korist TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana - dostava
  Izklicna cena: 29.750,00 EUR. (z besedo: devetindvajsettisočsedemstopetdeset evrov) Navedene izklicne cene ne vključujejo 2 % davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je pozidano zemljišče: - parc. št. 840/102 (ID znak 1736-840/102-0) v izmeri 222 m2, k.o. 1736 Brinje I. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr.) je predmetna parcela opredeljena v enoti urejanja prostora BE-527, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.
  Nepremičnina je obremenjena:
  - na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009, se vknjiži stvarna služnost, ki obsega:
  - graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture;
  - dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja in vzdrževanja;
  - odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju komunikacijskega omrežja; za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja, v korist TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana – dostava
  Izklicna cena: 44.400,00 EUR. (z besedo: štiriinštiridesettisočštiristo evrov)
  Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke