Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 12. 1. 2010 , odpiranje prijav: 12. 1. 2010

Datum objave: 10. 12. 2009
Rok za prijavo: 12. 1. 2010
Odpiranje prijav: 12. 1. 2010

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana objavlja javno dražbo na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2009 (Uradni list RS, št. 16/08) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2009.

PREDMET JAVNE DRAŽBE IN IZKLICNA CENA

Predmet javne dražbe je nepremičnina – pomožni prostor v kleti stanovanjske stavbe na naslovu Bratovševa ploščad 27, Ljubljana, v izmeri 70,59 m2, vpisan v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani z identifikacijsko št. 21.E pri podvložku št. 2974/18, k.o. Stožice in v naravi predstavlja skladiščni prostor v kleti. Stavba, v kateri se predmetna nepremičnina nahaja leži na parc. št. 281/9, k.o. Stožice, z ID številko 563. Predmetni pomožni prostor je vpisan kot etažna lastnina pod oznako 21.E;

Nepremičnina je prazna in prosta vseh bremen.
Izklicna cena: 44.125,00 EUR
(z besedo: štiriinštirideset tisoč sto petindvajset evrov)Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.

 

Razpisne datoteke