Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 10. 6. 2014 , odpiranje prijav: 10. 6. 2014

Datum objave: 23. 5. 2014
Rok za prijavo: 10. 6. 2014 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 10. 6. 2014 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15 - PP št. P02 na naslovu Opekarska 13 ob 11:00 uri, PP na naslovu Prešernova 7 ob 11:30 uri, PP št. P01 na naslovu Vodnikova 13 ob 12:00 uri, PP na naslovu Mestni trg 11 ob 12:30 uri, PP št. P01 na naslovu Gosposka 4 ob 13:00 uri,PP št. P02 in P04 na naslovu

Predmet javne dražbe:
poslovni prostor št. P02 na naslovu Opekarska 13,
PREKLIC - poslovni prostori na naslovu Prešernova 7,
poslovni prostor št. P01 na naslovu Vodnikova 13,
poslovni prostor na naslovu Mestni trg 11,
poslovni prostor št. P01 na naslovu Gosposka 4,
poslovni prostor št. P02 in P04 na naslovu Gosposka, 4
poslovni prostor št. P03 na naslovu Gosposka 4.

Predmet javne dražbe in izklicna cena

 1. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P02 v pritličju objekta v skupni 64,00 m2 v stavbi na naslovu Opekarska 13 v Ljubljani z id oznako nepremičnine 1722-7640-106 v k.o. 1722 – Trnovsko predmestje. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 90.000,00 EUR (z besedo: devetdesettisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 2. PREKLIC -  javne dražbe je poslovni prostor št. 101, 102, 103, 104 v prvem nadstropju objekta v skupni izmeri 125,81 m2 v stavbi na naslovu Prešernova 7 v Ljubljani z id oznako nepremičnine 1721-122-10 v k.o. 1721 – Gradišče I. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za določen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 169.900,00 EUR (z besedo: stodevetinšestdesettisočdevetsto evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 3. Predmet prodaje je poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 61,13 m2 na naslovu Vodnikova 13 v Ljubljani (pritličje) v Ljubljani z ID oznako stavbe št. 1740-1287, parc. št. 1022 v k.o. 1740-Spodnja Šiška (gostinska dejavnost). Poslovni prostor je prazen. Za predmetno stavbo še ni vzpostavljena etažna lastnina, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine, pri čemer se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine pri vpisu stavbe v kataster stavb. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 47.000,00 EUR (z besedo: sedeminštiridesettisoč evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 4. Predmet javne dražbe je poslovni prostor v skupni izmeri 110,40 m2, ki se nahaja v stanovanjski stavbi na naslovu Mestni trg 11 V Ljubljani z ID oznako 1728-115-13, s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih skupnih delih stavbe in na posebnih skupnih delih stavbe. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina v času prodaje ni zasedena z najemnikom. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 113.000,00 EUR z besedo: stodvaintridesettisoč 00/100). Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
  Predmet javne dražbe so poslovni prostori na naslovu Gosposka ul. 4 v Ljubljani v lasti Mestne občine Ljubljana, vpisani pod ID 1728-121-900 v k.o. 1728 – Ljubljana-mesto. Za stavbo na navedem naslovu poteka postopek vzpostavitve etažne lastnine. Vpis lastninske pravice na posameznih delih v korist kupca v zemljiško knjigo, bo mogoč po vzpostavitvi etažne lastnine, pri čemer pa se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo oz. drugo listino za vpis lastninske pravice na predmetnem posameznem delu. Mestna občina Ljubljana ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine posameznega dela v katastru stavb.
 5. Predmet javne dražbe so pisarniški poslovni prostori z oznako P01 v skupni izmeri 169,84 m2 v pritličju in prvem nadstropju stanovanjsko poslovne zgradbe Gosposka 4 v Ljubljani, ID 11, k.o. 1728 Ljubljana-mesto, št. stavbe 1728-121, parc. št. *229. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za določen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 289.000,00 EUR (z besedo: dvestodevetinosemdesettisoč tisoč evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 6. Predmet javne dražbe so storitveni poslovni prostori z oznako P02, P04 v skupni izmeri 82,56 m2 v pritličju stanovanjsko poslovne zgradbe Gosposka 4 v Ljubljani, ID 1, 12 in 15, k.o. 1728 Ljubljana-mesto, št. stavbe 1728-121, parc. št. *229. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za določen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 132.096,00 EUR (z besedo: stodvaintridesettisočšestindevetdeset evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 7. Predmet javne dražbe so prazni poslovni prostori z oznako P03 v skupni izmeri 37,77 m2 v pritličju stanovanjsko poslovne zgradbe Gosposka 4 v Ljubljani, ID 2, k.o. 1728 Ljubljana-mesto, št. stavbe 1728-121, parc. št. 229. Nepremičnina je prazna. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 47.300,00 EUR (z besedo: enainosemdesettisoč petsto evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.

Razpisne datoteke