Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 4. 11. 2014 , odpiranje prijav: 4. 11. 2014

Datum objave: 10. 10. 2014
Rok za prijavo: 4. 11. 2014 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 4. 11. 2014 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, PP št. P01 na naslovu Gosposka ulica 4 ob 11:00 uri, PP št. P02, P04 na naslovu Gosposka ulica 4 ob 11:20 uri, PP št. P03 na naslovu Gosposka ulica 4 ob 11:40 uri, PP št. P01 na naslovu Malgajeva ulica 2 ob 12:00 uri, PP na naslovu Cesta v Gorice 41 ob 12:

Predmet javne dražbe:
poslovni prostor št. P01 na naslovu Gosposka ulica 4,
poslovni prostor št. P02, P04 na naslovu Gosposka ulica 4,
poslovni prostor št. P03 na naslovu Gosposka ulica 4,
poslovni prostor št. P01 na naslovu Malgajeva ulica 2,
poslovni prostor na naslovu Cesta v Gorice 41,
poslovni prostor na naslovu Slovenska cesta.

 • Predmet javne dražbe so pisarniški poslovni prostori z oznako P01 v skupni izmeri 169,84 m2 v pritličju in prvem nadstropju stanovanjsko poslovne zgradbe Gosposka 4 v Ljubljani, ID 11, k.o. 1728 Ljubljana-mesto, št. stavbe 1728-121, parc. št. *229. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za določen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 289.000,00 EUR (z besedo: dvestodevetinosemdesettisoč tisoč evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe so storitveni poslovni prostori z oznako P02, P04 v skupni izmeri 82,56 m2 v pritličju stanovanjsko poslovne zgradbe Gosposka 4 v Ljubljani, ID 1, 12 in 15, k.o. 1728 Ljubljana-mesto, št. stavbe 1728-121, parc. št. *229. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za določen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 132.096,00 EUR (z besedo: stodvaintridesettisočšestindevetdeset evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe so prazni poslovni prostori z oznako P03 v skupni izmeri 37,77 m2 v pritličju stanovanjsko poslovne zgradbe Gosposka 4 v Ljubljani, ID 2, k.o. 1728 Ljubljana-mesto, št. stavbe 1728-121, parc. št. 229. Nepremičnina je prazna. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 47.300,00 EUR (z besedo: enainosemdesettisoč petsto evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P01 v pritličju objekta v skupni izmeri 33,40 m2 v stavbi na naslovu Malgajeva ulica 2 v Ljubljani z id oznako nepremičnine 1740-1701-15 v k.o. 1740 – Spodnja Šiška. Nepremičnina je v času prodaje prazna in prosta vseh bremen. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 36.200,00 EUR (z besedo: šestintridesettisočdvesto evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor z ID oznako 1723-3530-1 v pritličju objekta v skupni izmeri 112,35 m2 na naslovu Cesta v Gorice 41 v Ljubljani, k.o. 1723 Vič, parc. št. 2117/11. Nepremičnina je v času prodaje prazna in prosta vseh bremen. Vpis lastninske pravice v korist kupca bo mogoč pri solastniškem deležu MOL do ½ na parc. št. 2117/11. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 82.000,00 EUR (z besedo: dvainosemdesettisoč evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor v visokem pritličju v izmeri 38,05 m2 z ID oznako nepremičnine 1721-381-103 v stavbi št. 381 na naslovu Slovenska cesta 3/Rimska 9 v Ljubljani v k.o. 1721-Gradišče I. Nepremičnina je v času prodaje prazna. Za predmetno stavbo še ni vzpostavljena etažna lastnina, vendar v zvezi z navedeno nepremičnino poteka sodni postopek vzpostavljanja etažne lastnine po ZVEtL (Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi). Vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo bo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine. V kolikor vpis ne bo mogoč, se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine pri vpisu stavbe oziroma njenih posameznih delov v kataster stavb in zemljiško knjigo. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 68.500,00 EUR (z besedo: oseminšestdesettisočpetsto evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke