Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 25. 11. 2014 , odpiranje prijav: 25. 11. 2014

Datum objave: 7. 11. 2014
Rok za prijavo: 25. 11. 2014 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 25. 11. 2014 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, »RDEČA DVORANA«, s pričetkom ob 11:00 uri, po vrstnem redu objavljenem v 6. točki te objave

Predmet javne dražbe:
poslovni prostori na naslovu Lepi pot 6,
poslovni prostor na naslovu Bratov Učakar 54,
poslovni prostor na naslovu Rimska 8 (P01),
poslovni prostor na naslovu Rimska 8 (P05),
poslovni prostor na naslovu Nove Fužine 45,
poslovni prostor na naslovu Rožičeva 1a,
poslovni prostor na naslovu Koseskega 1a.

Predmet javne dražbe in izklicna cena

 • Predmet prodaje so poslovni prostori na naslovu Lepi pot 6 Ljubljani z identifikacijsko številko 2679-934-1, 2679-934-2, 2679-934-3, 2679-934-4, 2679-934-5, 2679-934-6, 2679-934-7, 2679-934-8, 2679-934-9, 2679-934-10, 2679-934-11, 2679-934-12, 2679-934-13, 2679-934-14, 2679-934-15, 2679-934-16, 2679-934-17, 2679-934-18, 2679-934-19, 2679-934-20 in 2679-934-21 v pritličju stavbe v skupni izmeri 339,00 m2. Od 21-ih poslovnih prostorov so zasedeni 4-je poslovni prostori z najemnikom, ki imajo z najemodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Oprema, ki se nahaja v najetih poslovnih prostorih je last najemnika in ni predmet te prodaje. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Ostali prostori so prazni. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 221.000,00 EUR (z besedo: dvestoenaindvajsettisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor v pritličju v izmeri 61,94 m2 z id. oznako nepremičnine 1739-1198-204 v stavbi št. 1198 na naslovu Ulica bratov Učakar 54 v Ljubljani v k.o. 1739-Zgornja Šiška. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 70.000,00 EUR (z besedo: sedemdesettisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P01 v visokem pritličju objekta v skupni izmeri 147,80 m2 v stavbi na naslovu Rimska 8 v Ljubljani z id oznako nepremičnine 1721-257-1 v k.o. 1721 – Gradišče I. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je v času prodaje prazna in prosta vseh bremen. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 195.500,00 EUR (z besedo: stopetindevetdesettisočpetsto evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P05 v visokem pritličju objekta v skupni izmeri 127,10 m2 v stavbi na naslovu Rimska 8 v Ljubljani z id oznako nepremičnine 1721-257-2 v k.o. 1721 – Gradišče I. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je v času prodaje prazna in prosta vseh bremen. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 190.000,00 EUR (z besedo: stodevetdesettisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet prodaje je poslovni prostor z oznako 13 z identifikacijsko številko 1772-1526-13 v etaži 1, Nove Fužine 45 v Ljubljani v skupni izmeri 22,15 m2 v stavbi stoječi na parc.št. 1624 in 1625 v k.o. 1772-Moste. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Poslovni prostor je prazen. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014. Izklicna cena: 28.000,00 EUR (z besedo: osemindvajsettisoč evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet prodaje je poslovni prostor na naslovu Rožičeva 1a v Ljubljani z oznako K01 z identifikacijsko številko 2706-1-6 v kleti stavbe v izmeri 40,88 m2. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Poslovni prostor je prazen. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 35.000,00 EUR (z besedo: petintridesettisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet prodaje je poslovni prostor št. P01 na naslovu Koseskega 1a v Ljubljani z oznako L7 z identifikacijsko številko 1722-4076-69 v pritličju v izmeri 32,84 m2. Poslovni prostor je prazen. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014.
  Izklicna cena: 37.000,00 EUR (z besedo: sedemintridesettisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke