Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 23. 12. 2014 , odpiranje prijav: 23. 12. 2014

Datum objave: 28. 11. 2014
Rok za prijavo: 23. 12. 2014 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 23. 12. 2014 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, »Klub 15«, s pričetkom ob 10:00 uri.

Predmet javne dražbe je pozidano zemljišče:
parc. št. 361/217 (ID znak 1722-361/217-0) v izmeri 45 m², k.o. 1722 Trnovsko predmestje
parc. št. 361/242 (ID znak 1722-361/242-0) v izmeri 256 m2, k.o. 1722 Trnovsko predmestje
parc. št. 361/243 (ID znak 1722-361/243-0) v izmeri 34 m2, k.o. 1722 Trnovsko predmestjel.

Predmet javne dražbe je pozidano zemljišče:

parc. št. 361/217 (ID znak 1722-361/217-0) v izmeri 45 m², k.o. 1722 Trnovsko predmestje - parc. št. 361/242 (ID znak 1722-361/242-0) v izmeri 256 m2, k.o. 1722 Trnovsko predmestje - parc. št. 361/243 (ID znak 1722-361/243-0) v izmeri 34 m2, k.o. 1722 Trnovsko predmestje

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr.) so predmetne parcele opredeljene v enoti urejanja prostora (EUP) TR-310, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Nepremičnini s parc. št. 361/242, 361/243 k.o. Trnovsko predmestje sta obremenjeni:

  • na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009, se vknjiži stvarna služnost, ki obsega:
  • graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture;
  • dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja in vzdrževanja;
  • odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju komunikacijskega omrežja; za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja, v korist TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana – dostava

Nepremičnina s parc. št. 361/217 k.o. Trnovsko predmestje je obremenjena:

  • na podlagi 81. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/02, 8/03) in sklepa Vlade Republike Slovenije št. 00719-11/2008/5 z dne 14.10.2008 v zvezi z Uredbo o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane se zaznamujejo začasni ukrepi na zemljišču zavarovanega območja:
  • prepoved sprejemanja sprememb prostorskih aktov, s katerimi se spreminjajo namenske rabe prostora in vrste dopustnih prostorskih ureditev na zavarovanem območju
  • prepoved izvajanja gradenj, za katere gradbeno dovoljenje še ni dokončno
  • prepoved urejanja trajnih nasadov.

Izklicna cena: 67.000,00 EUR. (z besedo: sedeminšestdesettisoč evrov)

Navedene izklicne cene ne vključujejo 2 % davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec