Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 10. 11. 2015

Datum objave: 12. 10. 2015
Rok za prijavo: 10. 11. 2015 MOL, Mestni trg 1, Klub-15, s pričetkom ob 11:00 uri, po vrstnem redu objavljenem v RD.

- poslovni prostor na naslovu Mestni trg 15,
- poslovni prostor na naslovu Gosposvetska cesta 12,
- poslovni prostor na naslovu Tugomerjeva ulica 2,
- poslovni prostor P01 na naslovu Celovška cesta 143,
- poslovni prostor P03 na naslovu Celovška cesta 143,
- poslovni prostor na naslovu Rožičeva ulica 1a,
-poslovni prostor na naslovu Lepi pot 6.

Predmet javne dražbe in izklicna cena 

 1. Predmet prodaje so poslovni prostori na naslovu Mestni trg 15 v Ljubljani z ID oznako 1728-114-3 v izmeri 102,40 m2, 1728-114-4 v izmeri 112,90 m2, 1728-114-5 v izmeri 119,10 m2, 1728-114-6 v izmeri 119,60 m2, 1728-114-7 v izmeri 142,40 m2, 1728-114-8 v izmeri 72,10 m2 in posebni skupni deli z identifikacijsko številko 1728-114-9 v izmeri 81,80 m2, 1728-114-10 v izmeri 28,90 m2, 1728-114-11 v izmeri 24,20 m2, 1728-114-12 v izmeri 24,80 m2 vse v skupni izmeri 828,20 m2. Objekt ima dva ločena dela, in sicer samostojno ločen prostor v pritličju stavbe v skupni izmeri 102,40 m2 ter posamezne prostore v ostalih etažah v skupni izmeri 725,80 m2. Nepremičnina je v času prodaje prazna in prosta vseh bremen. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za poslovni prostor energetska računska izkaznica v skladu s 334. členom EZ-1, ni potrebna.
  Izklicna cena: 1.690.000,00 EUR (z besedo: enmilijonšeststodevetdeset evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.  
   
 2. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. 9 v pritličju objekta v skupni izmeri 163,20 m2 v stavbi na naslovu Gosposvetska cesta 12 v Ljubljani z id oznako nepremičnine 1725-273-9 v k.o. 1725 – Ajdovščina. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z uporabnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno pogodbo o oddaji nepremičnine v brezplačno uporabo za določen čas. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po pogodbi. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last uporabnika in ni predmet te prodaje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).
  Izklicna cena: 231.000,00 EUR (z besedo: dvestoenaintridesettisoč evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
   
 3. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P04 v skupni izmeri 94,74 m2, ki se nahaja v pritličju stavbe na naslovu Tugomerjeva ulica 2 v Ljubljani z ID oznako št. 1739-989-70 v k.o. 1739 – Zgornja Šiška. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom C (35-60 kWh/m2a).
  Izklicna cena: 110.000,00 EUR (z besedo: stodesettisoč evrov 30/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.  
   
 4. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P01 v pritličju v izmeri 60,28 m2 z id. oznako nepremičnine 1739-1354-68 v stavbi št. 1354 na naslovu Celovška cesta 143 v Ljubljani v k.o. 1739-Zgornja Šiška. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom C (35-60 kWh/m2a).
  Izklicna cena: 72.500,00 EUR (z besedo: dvainsedemdesettisočpetsto evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 
   
 5. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P03 v pritličju v izmeri 73,64 m2 z id. oznako nepremičnine 1739-1354-71 v stavbi št. 1354 na naslovu Celovška cesta 143 v Ljubljani v k.o. 1739-Zgornja Šiška. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za določen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom C (35-60 kWh/m2a).
  Izklicna cena: 88.500,00 EUR (z besedo: oseminosemdesettisočpetsto evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
   
 6. Predmet prodaje je poslovni prostor na naslovu Rožičeva ulica 1a v Ljubljani z oznako K01 v kleti stavbe v izmeri 40,40 m2 z ID oznako 2706-1-6, k.o. 2706 Zelena jama. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je v času prodaje prazna in prosta vseh bremen. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom E (105-150 kWh/m2a). Izklicna cena: 35.000,00 EUR (z besedo: petintridesettisoč evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 2.7. Predmet prodaje so poslovni prostori na naslovu Lepi pot 6 Ljubljani z identifikacijsko številko 2679-934-1, 2679-934-2, 2679-934-3, 2679-934-4, 2679-934-5, 2679-934-6, 2679-934-7, 2679-934-8, 2679-934-9, 2679-934-10, 2679-934-11, 2679-934-12, 2679-934-13, 2679-934-14, 2679-934-15, 2679-934-16, 2679-934-17, 2679-934-18, 2679-934-19, 2679-934-20 in 2679-934-21 v pritličju stavbe v skupni izmeri 339,00 m2. Od 21-ih poslovnih prostorov so 4-je poslovni prostori prazni in niso zasedeni z najemnikom (prazni poslovni prostori so z identifikacijsko številko 2679-934-6, 2679-934-7, 2679-934-8, 2679-934-9 in 2679-934-10) . Oprema, ki se nahaja v najetih poslovnih prostorih je last najemnika in ni predmet te prodaje. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2015. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom E (105-113 kWh/m2a).
  Izklicna cena: 221.000,00 EUR (z besedo: dvestoenaindvajsettisoč evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke