Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 2. 2. 2010 , odpiranje prijav: 2. 2. 2010

Datum objave: 8. 1. 2010
Rok za prijavo: 2. 2. 2010
Odpiranje prijav: 2. 2. 2010

Predmet javne dražbe je nepremičnina v idealnem deležu do 951/1000 na poslovni stavbi Mestni trg 15 v Ljubljani, ki stoji na parcelni št. *254 - stavbišče 262 m2 in je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisana pri vložni št. 225, k.o. Ljubljana mesto, kar v naravi predstavlja poslovne prostore v skupni izmeri 848,69 m2. In sicer so to poslovni prostor v kleti v izmeri 15,44 m2, poslovni prostor v pritličju – lokal, v izmeri 115,50 m2, poslovni prostor v 1. nadstropju v izmeri 162,05 m2, poslovni prostor v 2. nadstropju v izmeri 160,20 m2, poslovni prostor v 3. nadstropju v izmeri 158,45 m2, poslovni prostor v mansardi v izmeri 157,95 m2 in poslovni prostor na podstrehi, v izmeri 79,10 m2. Predmetni nepremičnini pripada solastniški delež na skupnih delih zgradbe in zemljišču. Predmetna nepremičnina je prazna, kletni prostor trenutno nima dostopa iz objekta na naslovu Mestni trg 15, ampak je dostop zagotovljen skozi sosednji objekt Pod trančo 2, Ljubljana, tako da bo moral uspeli dražitelj na lastne stroške izdelati nov dostop do kleti objekta, obstoječi dostop pa zazidati. Predmetna nepremičnina leži v območju urejanja CO 1/19 Cankarjevo nabrežje, v površinah, namenjenih za osrednje dejavnosti in se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (Uradni list SRS, št. 13/88 in Uradni list RS, št. 21/90, 16/91, 35/92, 15/93, 61/94, 34/96, 22/98, 68/99, 77/02, 69/03, 19/07 in 95/07) ter v območju, ki je s posebnim aktom oziroma predpisom o zavarovanju opredeljeno kot varovano območje (Odlok o razglasitvi arheološkega kompleksa v ljubljanskih občinah za kulturni in zgodovinski spomenik in Odlok o razglasitvi srednjeveškega mestnega jedra – Stare Ljubljane in Grajskega griča za kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost). Na nepremičnini ima solastnik do 49/1000 predkupno pravico. Nepremičnina je prosta vseh bremen.

Razpisne datoteke