Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 6. 4. 2017 , odpiranje prijav: 6. 4. 2017

Datum objave: 16. 3. 2017
Rok za prijavo: 6. 4. 2017 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom posamezne javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te RD.
Odpiranje prijav: 6. 4. 2017 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub-15, s pričetkom ob 11:00 uri.

Nepremičnina na naslovu Križevniška ulica 2, Ljubljana.

Predmet javne dražbe je nepremičnina na naslovu Križevniška ulica 2 v Ljubljani v skupni izmeri 919,20 m2, ki v naravi predstavlja:

a) poslovni prostori v lasti MOL na naslovu Križevniška ulica 2 v Ljubljani z ID 1728-294-47 v izmeri 39,10 m2 (uporabnik), ID 1728-294-48 v izmeri 24,00 m2 (najemnik), ID 1728-294-49 v izmeri 25,60 m2 (najemnik), ID 1728-294-50 v izmeri 42,00 m2 (uporabnik), ID 1728-294-51 v izmeri 36,60 m2 (uporabnik), ID 1728-294-52 v izmeri 32,00 m2 (uporabnik), ID 1728-294-53 v izmeri 79,20 m2 (uporabnik), vse v skupni izmeri 278,20 m2.

b) stanovanja s shrambami v lasti MOL na naslovu Križevniška ulica 2 v Ljubljani z ID 1728-294-28 v izmeri 11,20 m2, ID 1728-294-29 v izmeri 35,80 m2, ID 1728-294-30 v izmeri 14,70 m2, ID 1728-294-31 v izmeri 42,80 m2, ID 1728-294-59 v izmeri 3,20 m2 (shramba k stanov. ID 31), ID 1728-294-32 v izmeri 67,30 m2, ID 1728-294-38 v izmeri 45,10 m2, ID znak 1728-294-54 v izmeri 4,40 m2 (shramba k stanov. ID 38), ID znak 1728-294-39 v izmeri 25,10 m2, ID znak 1728-294-56 v izmeri 4,80 m2 (shramba k stanov. ID 39), ID znak 1728-294-40 v izmeri 32,90 m2, ID znak 1728-294-55 v izmeri 9,0 m2 (shramba k stanov. ID 40), ID 1728-294-41 v izmeri 30,80 m2, ID 1728-294-42 v izmeri 21,10 m2, ID 1728-294-43 v izmeri 28,90 m2, ID 1728-294-44 v izmeri 44,20 m2, ID 1728-294-45 v izmeri 22,10 m2, ID 1728-294-46 v izmeri 35,40 m2, vse v skupni izmeri 478,80 m2. Vse stanovanjske enote so prazne.

c) stanovanja s shrambami v lasti Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana  na naslovu Križevniška ulica 2 v Ljubljani z ID 1728-294-33 v izmeri 30,60 m2, ID 1728-294-57 v izmeri 7,40 m2 (shramba k stanov. ID 33), ID 1728-294-35 v izmeri 86,90 m2, ID 1728-294-36 v izmeri 36,90 m2, ID 1728-294-58 v izmeri 2,40 m2 (shramba k stanov. ID 36), vse v skupni izmeri 162,20 m2. Vse stanovanjske enote so prazne.

Stavba Križevniška ulica 2 z ID št. 1728-294 stoji na zemljišču s parc.št. 135/5 k.o. 1728-Ljubljana mesto. V zemljiški knjigi je vzpostavljena nedokončana etažna lastnina, zato predmetne nepremičnine niso vpisane kot posamezni deli v zemljiško knjigo, temveč so vpisane med nerazdeljeni del stavbe z začasno ID oznako 1728-294-9999, pri čemer pa je lastninska pravica pri nerazdeljenih delih stavbe vknjižena v korist Mestne občine Ljubljana. Vpis lastninske pravice na posameznih delih bo mogoč po vzpostavitvi dokončne etažne lastnine. Mestna občina Ljubljana se obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice, v kolikor vpis lastninske pravice po vzpostavitvi etažne lastnine v zemljiški knjigi po tej pogodbi ne bo mogoč. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine pri vpisu stavbe v kataster stavb.

Kupec nosi od dneva prevzema nepremičnine v last vsa javna in druga bremena za prevzeto nepremičnino.

V stavbi Križevniška ulica 2 se nahaja tudi 5 posameznih delov (stanovanj) , ki pa so v zasebni lasti.

Za nepremičnine, ki so zasedene z najemniki in uporabniki, bo kupec z dnem podpisa kupoprodajne pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po veljavni pogodbi. Nepremičnine se prodajajo brez opreme, ki se nahajajo v posameznih enotah. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2017. Za predmetno nepremičnino energetska računska izkaznica v skladu s 334. členom EZ-1, ni potrebna.

Izklicna cena: 797.010,00 EUR (z besedo: sedemstosedemindevetdesettisočdeset evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Ogled nepremičnine je možen dne 28.03.2017: - Križevniška ulica ob 11:00 uri

Razpisne datoteke