Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 20. 4. 2017 , odpiranje prijav: 20. 4. 2017

Datum objave: 4. 4. 2017
Rok za prijavo: 20. 4. 2017 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom posamezne javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 20. 4. 2017 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub-15, s pričetkom ob 12:20 uri, po vrstnem redu objavljenem v RD.

Predmet javne dražbe so zemljišča v k.o. Spodnja Šiška, v k.o. Kašelj, in v k.o. Dravlje.

PREKLIC JAVNE DRAŽBE za prodajo nepremičnine Mestne občine Ljubljana parcela 621/3 (ID znak parcela 1740 621/3), k.o. 1740 – Spodnja Šiška

 

 1. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s: - parc. št. 14/2 (ID znak: parcela 1740 14/2) v izmeri 207 m², k.o. 1740 – Spodnja Šiška.
  V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr.) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) ŠI-408, z namembnostjo IG – Gospodarske cone.
  Izklicna cena: 31.050,00 EUR. (z besedo: enaintrideset tisoč petdeset evrov 00/100) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
 2. PREKLIC Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče s: - parc. št. 621/3 (ID znak: parcela 1740 621/3) v izmeri 166 m², k.o. 1740 – Spodnja Šiška.
  V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr.) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) ŠI-466, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.
  Izklicna cena: 24.900,00 EUR.
  (z besedo: štiriindvajset tisoč devetsto evrov 00/100) Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 3. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s: - parc. št. 1424/10 (ID znak: parcela 1770 1424/10) v izmeri 297 m², k.o. 1770 – Kašelj.
  V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr.) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-789, z namembnostjo SSce – splošne eno in dvostanovanjske površine. Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.
  Izklicna cena: 35.640,00 EUR. (z besedo: petintrideset tisoč šeststo štirideset evrov 00/100) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
 4. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s: - parc. št. 1424/9 (ID znak: parcela 1770 1424/9) v izmeri 303 m², k.o. 1770 – Kašelj.
  V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr.) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-789, z namembnostjo SSce – splošne eno in dvostanovanjske površine. Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.
  Izklicna cena: 36.360,00 EUR. (z besedo: šestintrideset tisoč tristo šestdeset evrov 00/100) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
 5. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s: - parc. št. 1039/42 (ID znak: parcela 1738 1039/42) v izmeri 192 m², k.o. 1738 – Dravlje.
  V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr.) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) DR-703, z namembnostjo SB – Stanovanjske površine za posebne namene. V naravi se na zemljišču nahajajo vrtički.
  Izklicna cena: 28.224,00 EUR. (z besedo: osemindvajset tisoč dvesto štiriindvajset evrov 00/100) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke