Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 25. 10. 2018 , odpiranje prijav: 25. 10. 2018

Datum objave: 4. 10. 2018
Rok za prijavo: 25. 10. 2018 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom posamezne javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 25. 10. 2018 Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, KLUB 15

Zemljišča v k.o. Vič in  v k. o. Kašelj.

Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča:
- parc. št. 1335/3, k.o. 1723-Vič (ID znak: parcela 1723 1335/3), v izmeri 56m2,
- parc. št. 1335/12, k.o. 1723-Vič (ID znak: parcela 1723 1335/12), v izmeri 24 m2,
- parc. št. 1335/13, k.o. 1723-Vič (ID znak: parcela 1723 1335/13), v izmeri 3m2,
- parc. št. 1336/49, k.o. 1723-Vič (ID znak: parcela 1723 1336/49), v izmeri 719m2.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) RD-528, z namembnostjo BC-športni centri.

Pri parc. št. 1335/3, 1335/12 in 1336/49- vse k.o. Vič je vpisana služnostna pravica (ID 15133392) uporabe zemljišča za namen vzpostavitve gradbišča in služnostna pravica (ID 15216759) prehoda in prevoza v pasu širine 2m.
Pri parc. št. 1335/13, k.o. Vič je vpisana služnostna pravica (ID 15133392) uporabe zemljišča za namen vzpostavitve gradbišča.

Zemljišča se prodajajo skupaj po
izklicni ceni: 200.500,00 EUR (z besedo: dvesto tisoč petsto evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 695 (ID znak: parcela 1770 695) v izmeri 556 m², k.o. 1770 Kašelj.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-807, z namembnostjo CU-osrednja območja centralnih dejavnosti.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 139.000,00 EUR (z besedo: sto devetintrideset tisoč evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke