Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 10. 12. 2018

Datum objave: 22. 11. 2018
Rok za prijavo: 10. 12. 2018 Plačilo varščine

Prodaja zemljišč v k.o. Slape, Tacen, Dravlje, Kašelj, Spodnja Šiška,

 

Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči:
- parc. št. 599/1 (ID znak: parcela 1772 599/1) v izmeri 257 m², k.o. 1772 Slape,
- parc. št. 608/1 (ID znak: parcela 1772 608/1) v izmeri 268 m², k.o. 1772 Slape,

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16-avtentična razlaga, 63/16, 12/17-popr., 12/18-DPN in 42/18) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) PO-247, z namembnostjo SSce-pretežno eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnih zemljiščih je v zemljiški knjigi vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije, d.d.

Predmetni zemljišči se prodajata skupaj po izklicni ceni: 63.000,00 EUR (z besedo: triinšestdeset tisoč evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 102/2 (ID znak: parcela 1751 102/2) v izmeri 407 m², k.o. 1751 Tacen,

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16-avtentična razlaga, 63/16, 12/17-popr., 12/18-DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) ŠG-457, z namembnostjo SSse- splošne eno in dvostanovanjske površine.

Predmetno zemljišče se prodaja po izklicni ceni: 48.840,00 EUR (z besedo: oseminštirideset tisoč osemsto štirideset evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe so pozidana stavbna zemljišča:
- parc. št. 405/4 (ID znak: parcela 1738 405/4) v izmeri 80m², k.o. 1738 Dravlje,
- parc. št. 1653/33 (ID znak: parcela 1738 1653/33) v izmeri 183m², k.o. 1738 Dravlje,
- parc. št. 1653/50 (ID znak: parcela 1738 1653/50) v izmeri 30m², k.o. 1738 Dravlje,
- parc. št. 1657/11 (ID znak: parcela 1738 1653/33) v izmeri 93m², k.o. 1738 Dravlje,

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16-avtentična razlaga, 63/16, 12/17-popr., 12/18-DPN in 42/18) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP)DR-534, z namembnostjo CDd-centralne dejavnosti brez stanovanj.

Predmetna zemljišča se prodajajo skupaj po izklicni ceni: 69.480,00 EUR (z besedo: devetinšestdeset tisoč štiristo osemdeset evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča:
- parc. št. 1412/12 (ID znak: parcela 1770 1412/12) v izmeri 184m², k.o. 1770 Kašelj,
- parc. št. 1412/9 (ID znak: parcela 1770 1412/9) v izmeri 227m², k.o. 1770 Kašelj,
- parc. št. 1411/12 (ID znak: parcela 1770 1411/12) v izmeri 70m², k.o. 1770 Kašelj,
- parc. št. 1411/11 (ID znak: parcela 1770 1411 11) v izmeri 71m², 1770 Kašelj,
- parc. št. 1411/9 (ID znak: parcela 1770 1411/9) v izmeri 319m², 1770 Kašelj,

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16-avtentična razlaga, 63/16, 12/17-popr., 12/18-DPN in 42/18) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP)PO-789, z namembnostjo pretežno eno in dvostanovanjske površine

Pri predmetnih zemljiščih je v zemljiški knjigi vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije, d.d.

Predmetna zemljišča se prodajajo skupaj po izklicni ceni: 104.520,00 EUR (z besedo: stoštiritisoč petstodvajset evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 194/5 (ID znak: parcela 1740 194/5) v izmeri 295 m2, k.o. 1740-Spodnja Šiška.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 17/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) ŠI-36, z namembnostjo SSse-splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je v zemljiški knjigi vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije, d.d.

Izklicna cena: 35.400,00 EUR. (z besedo: petintrideset tisoč štiristo 00/100 evrov)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča:
- parc. št. 1866/8 (ID znak: parcela 1770 1866/8) v izmeri 289 m² k.o. 1770 Kašelj,
- parc. št. 1865/12 (ID znak: parcela 1770 1865/12) v izmeri 35 m² k.o. 1770 Kašelj,
- parc. št. 1867/3 (ID znak: parcela 1770 1867/3) v izmeri 63 m² k.o. 1770 Kašelj.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) PO-592, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 77.400,00 EUR (z besedo: sedeminsedemdeset tisoč štiristo evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke