Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 26. 8. 2019 , odpiranje prijav: 29. 8. 2019

Datum objave: 29. 7. 2019
Rok za prijavo: 26. 8. 2019 plačilo varščine
Odpiranje prijav: 29. 8. 2019 Klub 15, Mestna hiša, Mestni trg 1, ljubljana

Zemljišča  v k. o. Kašelj, Vič, Trnovsko predmestje, Bežigrad, Moste in Glince.

1. Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča:
- parc. št. 1866/8 (ID znak: parcela 1770 1866/8) v izmeri 289 m² , k. o. 1770 Kašelj,
- parc. št. 1865/12 (ID znak: parcela 1770 1865/12) v izmeri 35 m², k. o. 1770 Kašelj,
- parc. št. 1867/3 (ID znak: parcela 1770 1867/3) v izmeri 63 m² , k. o. 1770 Kašelj.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) PO-592, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 77.400,00 EUR (z besedo: sedeminsedemdeset tisoč štiristo evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

2. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 1424/9 (ID znak: parcela 1770 1424/9) v izmeri 303 m², k.o. 1770 Kašelj.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr.) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-789, z namembnostjo SSce – pretežno eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 36.360,00 EUR. (z besedo: šestintrideset tisoč tristo šestdeset evrov 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

3. Predmet javne dražbe je pozidano* stavbno zemljišče s:
- parc. št. 1829/2 (ID znak: parcela 1723 1829/2) v izmeri 184 m², k. o. 1723 Vič.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) TR-258, z namembnostjo SSce – pretežno eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču sta v zemljiški knjigi vknjiženi nepravi stvarni služnosti v korist imetnikov Telekoma Slovenije, d. d. in T-2 d.o.o.

*Prodaja se zemljišče pod objektom. Objekta ni postavila Mestna občina Ljubljana in ni predmet javne dražbe.

Izklicna cena: 32.384,00 EUR. (z besedo: dvaintrideset tisoč tristo štiriinosemdeset evrov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

4. Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča s:
- parc. št. 679/2 (ID znak: parcela 1770 679/2) v izmeri 42 m², k. o. 1770 Kašelj,
- parc. št. 679/6 (ID znak: parcela 1770 679/6) v izmeri 716 m², k. o. 1770 Kašelj,
- parc. št. 679/7 (ID znak: parcela 1770 679/7) v izmeri 896 m2, k. o. 1770 Kašelj.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) PO-903, z namembnostjo CU – osrednja območja centralnih dejavnosti.

Pri predmetnih zemljiščih je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije.

Izklicna cena: 49.620,00 EUR (z besedo: devetinštirideset tisoč šeststo dvajset evrov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

5. Predmet javne dražbe je solastniški delež pozidanega* stavbnega zemljišča s:
- parc. št. 441/32 v deležu do 2215/2228 od celote (ID znak: parcela 1722 441/32), v celotni izmeri 327 m², k. o. 1722 Trnovsko predmestje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) VI-706, z namembnostjo IG – gospodarske cone.

Pri zemljišču obstoji zakonita predkupna pravica v korist solastnika zemljišča.

*Prodaja se zemljišče pod objektom. Objekta ni postavila Mestna občina Ljubljana in ni predmet javne dražbe.

Izklicna cena: 65.000,00 EUR. (z besedo: petinšestdeset tisoč evrov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

6. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 2009/33 (ID znak: parcela 2636 2009/33) v izmeri 584 m², k. o. 2636 Bežigrad

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) BE-546, CU – osrednja območja centralnih dejavnosti.

Pri predmetnem zemljišču je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije.

Izklicna cena: 146.000,00 EUR. (z besedo: sto šestinštirideset tisoč evrov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

7. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 1429/1 (ID znak: parcela 1770 1429/1) v izmeri 622 m², k. o. 1770 Kašelj

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-789, SSce – pretežno eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije. Zemljišče v naravi predstavlja ograjeno otroško igrišče v lasti prodajalca, ki se ga zaveže odstraniti takoj po uspeli prodaji.

Izklicna cena: 93.300,00 EUR. (z besedo: triindevetdeset tisoč tristo evrov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

8. Predmet javne dražbe je solastniški delež nepozidanega stavbnega zemljišča:
- parc. št. 127/123, v deležu do 7950108/12792096 od celote (ID znak 1730 127/123) v celotni izmeri 44.417 m², k. o. 1730 Moste.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 – DPN, 95/15,38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) JA-362, z namembnostjo PŽ-površine železnic in v pretežnem delu z načinom urejanja OPPN 412:železniška tovorna postaja.
Pri zemljišču obstoji zakonita predkupna pravica v korist solastnikov zemljišča.

Izklicna cena: 3.588.650,00 EUR (z besedo: tri milijone petsto oseminosemdeset tisoč šeststo petdeset evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

9. Predmet javne dražbe sta pozidani* stavbni zemljišči s:
- parc. št. 809/50 (ID znak: parcela 1755 809/50) v izmeri 68 m², k. o. 1755 Glince,
- parc. št. 809/45 (ID znak: parcela 1755 809/45) v izmeri 216 m², k. o. 1755 Glince.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) DR-477, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnih zemljiščih je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije.

*Prodaja se zemljišče pod objektom/objekti. Objekta/objektov ni postavila Mestna občina Ljubljana in ni/niso predmet javne dražbe.

Izklicna cena: 42.600,00 EUR. (z besedo: dvainštirideset tisoč šeststo evrov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke