Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 2. 9. 2019 , odpiranje prijav: 5. 9. 2019

Datum objave: 9. 8. 2019
Rok za prijavo: 2. 9. 2019 - rok za plačilo varščine
Odpiranje prijav: 5. 9. 2019 Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, KLUB 15

Zemljišča v k. o. Karlovško predmestje, Vič, Slape, Šentpeter, Tabor, Zgornja Šiška in Gameljne.

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s: parc. št. 350/945 (ID znak: parcela 1695 350/945) v izmeri 187 m², k. o. 1695 Karlovško predmestje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) RN-451, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Izklicna cena: 28.050,00 EUR. (z besedo: oseminpetdeset tisoč petdeset evrov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe sta pozidani stavbni zemljišči s:
- parc. št. 1759/4 (ID znak: parcela 1723 1759/4) v izmeri 183 m², k. o. 1723 Vič,
- parc. št. 1759/5 (ID znak: parcela 1723 1759/5) v izmeri 13 m², k. o. 1723 Vič.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) VI-375, z namembnostjo SSce – pretežno eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnih zemljiščih je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije.
Kupec se bo s pogodbo zavezal k sklenitvi neodplačne služnosti za potrebe javnega komunalnega voda-javne kanalizacije v korist prodajalke. Objekta na zemljišču ni postavila Mestna občina Ljubljana in ni predmet javne dražbe.

Izklicna cena: 29.400,00 EUR. (z besedo: devetindvajset tisoč štiristo evrov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče s: parc. št. 436/6 (ID znak: parcela 1772 436/6) v izmeri 249 m², k. o. 1772 Slape,

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) MO-168, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Kupec se bo s pogodbo zavezal k sklenitvi neodplačne služnosti za potrebe javnega komunalnega voda – javne kanalizacije v korist prodajalke.

Pri predmetnem zemljišču sta v zemljiški knjigi vknjiženi neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije in neprava stvarna služnost korist podjetja T2 d.o.o..

Izklicna cena: 29.880,00 EUR. (z besedo: devetindvajset tisoč osemsto osemdeset evrov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče s: parc. št. 350/926 (ID znak: parcela 1695 350/926) v izmeri 361 m², k. o. 1695 Karlovško predmestje,

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) RN-409, z namembnostjo BD-površine drugih območij. Območje ureja Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP ½ Rudnik.

Izklicna cena: 90.250,00 EUR. (z besedo: devetdeset tisoč dvesto petdeset evrov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s: parc. št. 7/11 (ID znak: parcela 1726 7/11) v izmeri 612m², k. o. 1726 Šentpeter.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) VO-27, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Izklicna cena:183.600,00 EUR. (z besedo: sto triinosemdeset tisoč šeststo evrov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

PREKLIC - Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s: parc. št. 3275/2 (ID znak: parcela 1737 3275/2) v izmeri 544 m², k. o. 1737 Tabor.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) TA-69, z namembnostjo CU-osrednja območja centralnih dejavnosti.

Izklicna cena: 163.200,00 EUR. (z besedo: sto triinšestdeset tisoč dvesto evrov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Zemljišče nima urejenega dostopa.

Predmet javne dražbe je pozidano* stavbno zemljišče s: parc. št. 842 (ID znak: parcela 1739 842) v izmeri 320 m², k. o. 1739 Zgornja Šiška.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) ŠI-389, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije.
Kupec se bo s pogodbo zavezal k sklenitvi neodplačne služnosti za potrebe javnih komunalnih vodov – javne kanalizacije in javnega vodovoda v korist prodajalke.

Izklicna cena: 38.400,00 EUR. (z besedo: osemintrideset tisoč štiristo evrov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

* Zaradi premajhne velikosti zemljišče ni primerno za samostojno gradnjo. Preko zemljišča poteka tudi utrjena pot ter javni vodovod in kanalizacija.

Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči s:
- parc. št. 384/26 (ID znak: parcela 1695 384/26) v izmeri 343m², k. o. 1695 Karlovško predmestje,
- parc. št. 384/242(ID znak: parcela 1695 384/242) v izmeri 32m², k. o. 1695 Karlovško predmestje,

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) RN-524, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Izklicna cena: 93.750,00 EUR. (z besedo: triindevetdeset tisoč sedemsto petdeset evrov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Pri predmetnih zemljiščih je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije.
Kupec se bo s pogodbo zavezal k sklenitvi neodplačne služnosti za potrebe javnega komunalnega voda-javne razsvetljave v korist prodajalke.

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče: parc. št. 673/12 (ID znak 1749 673/12) v izmeri 1106 m², k. o. 1749 Gameljne.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 – DPN, 95/15,38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr.) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) ŠG-353, z namembnostjo SSse – splošno eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Kupec se bo s pogodbo zavezal k sklenitvi neodplačne služnosti za potrebe javnega komunalnega voda – javne kanalizacije v korist prodajalke.

Izklicna cena: 132.720,00 EUR (z besedo: sto dvaintrideset tisoč sedemsto dvajset evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

 

Razpisne datoteke