Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 23. 9. 2019 , odpiranje prijav: 26. 9. 2019

Datum objave: 5. 9. 2019
Rok za prijavo: 23. 9. 2019 Rok za plačilo varščine
Odpiranje prijav: 26. 9. 2019 Javna dražba se bo vršila dne 26. 9. 2019 na sedežu MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, v KLUB 15, s pričetkom ob 11.uri

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s: parc. št. 876/9 (ID znak: parcela 1772 876/9) v izmeri 927 m², k.o. 1772 - Slape.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-823, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču sta v zemljiški knjigi vknjiženi nepravi stvarni služnosti v korist imetnikov Telekoma Slovenije, d. d. in Elektra Ljubljana d. d.. S kupoprodajno pogodbo bo kupec v korist prodajalca Mestne občine Ljubljana, ustanovil neodplačni stvarni služnosti za javno razsvetljavo ter javni vodovod, ki potekata pri predmetnem zemljišču, za namen vknjižbe v zemljiško knjigo.

Izklicna cena: 185.400,00 EUR. (z besedo: sto petinosemdeset tisoč štiristo evrov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s: parc. št. 876/7 (ID znak: parcela 1772 876/7) v izmeri 926 m², k.o. 1772 - Slape.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-823, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču sta v zemljiški knjigi vknjiženi nepravi stvarni služnosti v korist imetnikov Telekoma Slovenije, d. d. in Elektra Ljubljana d. d..

Izklicna cena: 185.200,00 EUR. (z besedo: sto petinosemdeset tisoč dvesto evrov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče s: parc. št. 876/4 (ID znak: parcela 1772 876/4) v izmeri 188 m², k.o. 1772 - Slape.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-823, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču sta v zemljiški knjigi vknjiženi nepravi stvarni služnosti v korist imetnikov Telekoma Slovenije, d. d. in Elektra Ljubljana d. d. Zemljišče v naravi že uzurpira neposredni mejaš, predmet prodaje je samo zemljišče pod objekti (betonska ograja, nadstrešek), saj je investitor in objektov mejaš. Prodaja se vrši za namen dokončne zemljiškoknjižne ureditve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim.

Izklicna cena: 33.088,00 EUR. (z besedo: triintrideset tisoč oseminosemdeset evrov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s: parc. št. 1989/1 (ID znak: parcela 2636 1989/1) v izmeri 386 m², k. o. 2636 Bežigrad

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) BE-114, z namembnostjo SSsv – splošne večstanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.
Zemljišče nima urejenega dostopa.

Izklicna cena: 77.200,00 EUR. (z besedo: sedeminsedemdeset tisoč dvesto evrov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče: parc. št. 102/2 (ID znak: parcela 1751 102/2) v izmeri 407 m², k.o. 1751 Tacen,

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16-avtentična razlaga, 63/16, 12/17-popr., 12/18-DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) ŠG-457, z namembnostjo SSse- splošne eno in dvostanovanjske površine.

Predmetno zemljišče se prodaja po izklicni ceni: 48.840,00 EUR (z besedo: oseminštirideset tisoč osemsto štirideset evrov in 00/100).

Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s: parc. št. 7/11 (ID znak: parcela 1726 7/11) v izmeri 612m², k. o. 1726 Šentpeter.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) VO-27, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Izklicna cena:183.600,00 EUR. (z besedo: sto triinosemdeset tisoč šeststo evrov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči s:
- parc. št. 1419/3 (ID znak: parcela 1738 1419/3) v izmeri 990m², k. o. 1738 Dravlje in
- parc. št. 1543/13 (ID znak: parcela 1738 1543/13) v izmeri 203m², k. o. 1738 Dravlje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) ŠI-480, z namembnostjo SSce – pretežno eno in dvostanovanjske površine.

Preko skrajnega jugozahodnega dela zemljišča parc. št. 1543/13, k.o. 1738 Dravlje, poteka cestni priključek do zemljišč parc.št. 1417/65 ter v nadaljevanju parc. št. 1417/63 in 1417/64 - vse k. o. Dravlje. Kupec se bo s pogodbo zavezal k sklenitvi neodplačne služnosti za dostop in dovoz do navedenih zemljišč v širini parcele 1417/65, k. o. 1738 Dravlje in sicer v korist vsakokratnih lastnikov nepremičnin parc.št. 1417/65, 1417/63 in 1417/64 – vse k.o. Dravlje.
Pri zemljišču parc. št. 1419/3, k.o. Dravlje je vknjižena neprava stvarna služnost v korist JP Vodovod kanalizacija Snaga d.o.o. z ID omejitve: 17477990.
Pri zemljišču parc. št. 1543/13, k.o. Dravlje so vknjižene neprave stvarne služnosti:
- v korist Elektro Ljubljana z ID omejitve 11129304,
- v korist Ganamm d.o.o. z ID omejitve 11182182,
- v korist JP vodovod kanalizacija Snaga d.o.o. z ID omejitve 18753494.

Izklicna cena: 298.250,00 EUR. (z besedo: dvesto osemindevetdeset tisoč dvesto petdeset evrov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke