Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 30. 10. 2019 , odpiranje prijav: 5. 11. 2019

Datum objave: 3. 10. 2019
Rok za plačilo varščine: 30. 10. 2019
Datum javne dražbe : 5. 11. 2019

Poslovni prostori na naslovu Letališka cesta 33 in poslovni prostori na naslovu Frankopanska ulica 5 v Ljubljani

Predmet javne dražbe so poslovni prostori v skupni izmeri 612,60 m2 v 2. nadstropju z ID oznako 1730-2266-39 v stavbi št. 2266 na naslovu Letališka cesta 33 v Ljubljani v k.o. 1730 – Moste. Poslovni prostori v naravi predstavljajo 22 pisarn, ki so med seboj povezane s skupnim hodnikom, od tega je 7 pisarn zasedenih s štirimi različnimi najemniki, 15 pisarn pa je prostih.
Poslovni prostori v skupni izmeri 53,39 m2, ki v naravi predstavljajo pisarno št. 209 v izmeri 9,40 m2, pisarno št. 210 v izmeri 19,15 m2 in pisarno št. 211 v izmeri 24,84 m2 so zasedeni z uporabnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno pogodbo o oddaji nepremičnine v brezplačno uporabo za določen čas, do 6.2.2023.
Poslovni prostori v skupni izmeri 67,05 m2, ki v naravi predstavljajo pisarno št. 212 v izmeri 48,24 m2 in pisarno št. 213 v izmeri 18,81 m2 so zasedeni z uporabnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno pogodbo o oddaji nepremičnine v brezplačno uporabo za določen čas, do 19.12.2021.
Poslovni prostor v skupni izmeri 18,89 m2, ki v naravi predstavlja pisarno št. 215 je zasedena z uporabnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno pogodbo o oddaji nepremičnine v brezplačno uporabo za določen čas, do 2.2.2023.
Poslovni prostor v skupni izmeri 18,59 m2, ki v naravi predstavlja pisarno št. 224 je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas.
Ostali del poslovnih prostorov v skupni izmeri 454,68 m2 je prazen oseb in stvari.
Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po pogodbah o oddaji nepremičnin v brezplačno uporabo in po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnih prostorih. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2019. Za poslovne prostore je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom C (35-60 kWh/m2a).

Izklicna vrednost: 489.000,00 EUR (z besedo: štiristo devetinosemdeset tisoč evrov 00/100)
Izklicna vrednost oz. končna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Varščina: 48.900,00 EUR (z besedo: oseminštirideset tisoč devetsto evrov 00/100)
Najnižji znesek višanja kupnine je 1.000 EUR (z besedo: tisoč evrov 00/100)

Predmet javne dražbe je zemljišče parc. št. 1131/7 k.o. 1740 – Spodnja Šiška v izmeri 297 m2 na katerem stoji stavba št. 1740-1633 v skupni izmeri 342,90 m2 na naslovu Frankopanska ulica 5 v Ljubljani in pripadajoče zemljišče k stavbi parc. št. 1131/6 k.o. 1740 – Spodnja Šiška v izmeri 35 m2.
Na predmetni stavbi je v zemljiški knjigi vzpostavljena etažna lastnina, tako da je stavba sestavljena iz naslednjih posameznih delov: ID znak 1740-1633-1 (poslovni prostor št. 1 v etaži 2 v izmeri 67,8 m2), ID znak 1740-1633-2 (poslovni prostor št. 2 v etaži 2 v izmeri 68,4 m2), ID znak 1740-1633-3 (poslovni prostor št. 3 v etaži 3 v izmeri 14,7 m2), ID znak 1740-1633-4 (poslovni prostor št. 4 v etaži 3, v izmeri 59,4 m2), ID znak 1740-1633-5 (poslovni prostor št. 5 v etaži 1, v izmeri 26,6 m2), ID znak 1740-1633-6 (poslovni prostor št. 6 v etaži 1 v izmeri 29,6 m2) in skupnih delov stavbe: ID znak 1740-1633-7 (v etaži 1, 2 in 3 v skupni izmeri 67,5 m2), ID znak 1741-1633-8 (v etaži 2 v izmeri 5,3 m2) in ID znak 1741-1633-9 (v etaži 3 v izmeri 3,6 m2), ki predstavljajo splošne skupne dele stavbe.

Nepremičnina, ki je predmet javne dražbe je v času objave javne dražbe zasedena z dvema najemnikoma. Oba najemnika sta podala enostranski odpovedi najemnega razmerja, ki sta bili s strani najemodajalca sprejeti, tako, da bo nepremičnina, ki je predmet javne dražbe najkasneje do dne 02.11.2019 prosta oseb in stvari.
Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnih prostorih. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2019. Za stavbo, ki je predmet prodaje v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

Izklicna vrednost: 497.000,00 EUR (z besedo: štiristosedemindevetdeset tisoč evrov 00/100)
Izklicna vrednost oz. končna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Varščina: 49.700,00 EUR (z besedo: devetinštirideset tisoč sedemsto evrov 00/100)
Najnižji znesek višanja kupnine je 1.000 EUR (z besedo: tisoč evrov 00/100)

Razpisne datoteke