Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL - zemljišče v k.o. Trnovsko predmestje, v k.o. Moste in zemljišče v k.o. Spodnja Šiška

Zaključen: 14. 2. 2017 , odpiranje prijav: 14. 2. 2017

Datum objave: 30. 1. 2017
Rok za prijavo: 14. 2. 2017 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom posamezne javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 14. 2. 2017 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub-15, s pričetkom ob 11:40 uri, po vrstnem redu objavljenem v RD.

  1. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s: - parc. št. 898/39 (ID znak: parcela 1722 898/39) v izmeri 577 m², k.o. 1722 – Trnovsko predmestje. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 – avtentična razlaga in 63/16) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) TR-428, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine Pri predmetnem zemljišču sta v zemljiški knjigi vknjiženi stvarni služnosti pešpoti poti v korist vsakokratnih lastnikov nepremičnin s parc. št. 898/2 in s parc. št. 898/32, k. o. Trnovsko predmestje, na podlagi služnostne pogodbe iz leta 1930. MOL vodi postopek za zemljiškoknjižni izbris navedenih služnosti pešpoti, saj sta postali nekoristni za uporabo gospodujočih nepremičnin. Pri predmetnem zemljišču s parc. št. 898/39, k. o. 1722-Trnovsko predmestje, je v zemljiški knjigi vknjižena tudi neprava stvarna služnost v korist imetnika Telekom Slovenije, d. d.. Izklicna cena: 115.400,00 EUR. (z besedo: sto petnajst tisoč štiristo evrov 00/100) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
  2. Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče s: - parc. št. 1242/16 (ID znak: parcela 1730 1242/16) v izmeri 1.929 m², k.o. 1730-Moste. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr., 72/13-DPN, 71/14-popr., 92/14-DPN, 17/15-DPN in 50/15-DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 – avtentična razlaga in 63/16) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) JA-234, z namensko rabo BD – površine drugih območij. Pri predmetnem zemljišču sta vknjiženi dve nepravi stvarni služnosti, in sicer za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist imetnika Telekoma Slovenije, d. d. ter služnostna pravica za izgradnjo, stalnega vzdrževanja in obnavljanja vročevodnega priključka v skupni površini 51,00 m2, vključno z dostopom za vzdrževanje, popravila v korist imetnika Zlatarne Celje d. d.. Izklicna cena: 173.610,00 EUR. (z besedo: sto triinsedemdest tisoč šeststo deset evrov) Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
  3. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s: - parc. št. 194/5 (ID znak: parcela 1740 194/5) v izmeri 295 m2, k.o. 1740-Spodnja Šiška. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga in 63/16) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) ŠI-36, z namembnostjo SSse-splošne eno in dvostanovanjske površine. Pri predmetnem zemljišču je v zemljiški knjigi vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije, d.d.
    Izklicna cena: 44.250,00 EUR. (z besedo: štiriinštirideset tisoč dvesto petdeset 00/100 evrov) Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke