Javna dražba za prodajo nepremičnine MOL

Zaključen: 6. 9. 2011

Datum objave: 19. 8. 2011
Rok za prijavo: 6. 9. 2011

poslovni prostor v poslovni stavbi na naslovu Prijateljeva ul. 2 v Ljubljani

Predmet javne dražbe in izklicna cena

Predmet javne dražbe je poslovni prostor v poslovni stavbi na naslovu Prijateljeva ul. 2 v Ljubljani, parc.št. 8/6 k.o. 2677-Prule. Parc.št. 8/6 k.o. 2677-Prule je obremenjena z nepravo stvarno služnostjo v korist Telekom Slovenije d.d. za dobo 30 let oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja. Za stavbo na Prijateljevi ul. 2, Ljubljana še ni vzpostavljena etažna lastnina, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine, pri čemer pa se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine pri izdelavi etažnega načrta.

– poslovni prostor z oznako PO1 v pritličju poslovne stavbe Prijateljeva ul. 2, Ljubljana v skupni izmeri 75,53 m2 , parc.št. 8/6 k.o. 2677-Prule;
Nepremičnina je zasedena z najemnikom, drugih bremen je prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi.

Izklicna cena: 133.000,00 EUR (z besedo: stotriintridesettisoč evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 

Razpisne datoteke