Javna dražba za prodajo nepremičnine MOL

Zaključen: 24. 11. 2011 , odpiranje prijav: 24. 11. 2011

Datum objave: 4. 11. 2011
Rok za prijavo: 24. 11. 2011
Odpiranje prijav: 24. 11. 2011

poslovni prostor z oznako PO1 v pritličju stanovanjsko-poslovne stavbe na naslovu Cesta v Mestni log 20 v Ljubljani.

Predmet javne dražbe in izklicna cena

Predmet javne dražbe je poslovni prostor z oznako PO1 v pritličju stanovanjsko-poslovne stavbe na naslovu Cesta v Mestni log 20 v Ljubljani z id. oznako nepremičnine 1722-4076-803 v skupni izmeri 23,53 m2 s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih stavbe in pripadajočem zemljišču, ki pripada temu posameznemu delu. Poslovni prostor se nahaja v stavbi št. 4076, ki stoji na parc.št. 1695/8, 1695/6, 252/6, 252/5, 252/2, 252/3, 252/1, 253/1, 252/4, k.o. Trnovsko predmestje.

Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima z MOL sklenjeno najemno razmerje za določen čas do 26.11.2015. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi.

Izklicna cena: 35.500,00 EUR (z besedo:petintridesettisočpetsto evrov 00/100)

Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 

Razpisne datoteke