Javna dražbo za prodajo nepremičnin

Zaključen: 22. 11. 2012

Datum objave: 2. 11. 2012
Rok za prijavo: 22. 11. 2012

Predmet javne dražbe je nezazidano stavbno zemljišče skupaj v izmeri 8.000 m².

Predmet javne dražbe in izklicna cena

Predmet javne dražbe je nezazidano stavbno zemljišče:
parc. št. 729/5 (ID znak 1738-729/5-0) – del, njiva v izmeri 3.823 m², parc. št. 728/3 (ID znak 1738-728/3-0) – del, njiva v izmeri 1.698 m², parc. št. 727/4 (ID znak 1738-727/4-0) – del, njiva v izmeri 1.309 m², parc. št. 1644/1 (ID znak 1738-1644/1-0) – del, cesta v izmeri 1.015 m² in parc. št. 626/22 (ID znak 1738-626/22-0) neplodno v izmeri 154 m² vse k.o. 1738-Dravlje, skupaj 8.000 m².
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr.) so predmetne parcele opredeljene v enoti urejanja prostora ŠI-513 Šiška, z namensko rabo IG – gospodarske cone, kjer so med dopustnimi objekti in dejavnosti možne tudi druge upravne in pisarniške stavbe po šifro 12203. Območje se ureja z občinskim podrobnim prostorskim načrtom OPPN 386-Poslovna cona Litostroj s predhodno obvezno izvedbo variantnih rešitev.

Izhodiščna cena: 3.000.000,00 EUR (z besedo: tri milijone evrov)
Navedena izklicna cena ne vključuje 20 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

 

Razpisne datoteke