Javna dražbo za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 16. 7. 2013 , odpiranje prijav: 16. 7. 2013

Datum objave: 17. 6. 2013
Rok za prijavo: 16. 7. 2013 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 16. 7. 2013 Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, s pričetkom ob 11:00 uri, po naslednjem vrstnem redu: prostor z oznako P01 na naslovu Mestni log 20 ob 11:00 uri; poslovni prostor v kleti na naslovu Bratovševa ploščad 27 ob 11:20; poslovni prostor v I. nadstropju na naslovu Prešernov trg 2 ob 11.40 uri; poslo

Predmet javne dražbe je zemljišče parc. št. 759/4 k.o. 2681-Brinje II v izmeri 24 m2 z id. oznako nepremičnine 2681-759/4-0 k.o. Brinje II in zemljišče parc. št. 759/5 k.o. 2681-Brinje II; Poslovni prostor z oznako P01 v pritličju stanovanjsko-poslovne stavbe št. 1722- 4076 na naslovu Cesta v Mestni log 20; Prostor - skladišče v kleti v izmeri 70,59 m2 z id. oznako 1735-563-21, ki se nahaja v stanovanjski stavbi na naslovu Bratovševa ploščad 27; Poslovni prostor v I. nadstropju v izmeri 71,80 m2 z id. oznako nepremičnine 1725-493-3 v stavbi št. 493 na naslovu Prešernov trg 2; Poslovni prostor v II. nadstropju v izmeri 68,40 m2 z id. oznako nepremičnine 1725-493-4 v stavbi št. 493 na naslovu Prešernov trg 2; Poslovni prostor na mansardi v izmeri 72,40 m2 z id. oznako nepremičnine 1725-493-5 v stavbi št. 493 na naslovu Prešernov trg 2.

Predmet javne dražbe in izklicna cena

 • Predmet javne dražbe je zemljišče parc. št. 759/4 k.o. 2681-Brinje II v izmeri 24 m2 z id. oznako nepremičnine 2681-759/4-0 k.o. Brinje II in zemljišče parc. št. 759/5 k.o. 2681-Brinje II v izmeri 275 m2 z id. oznako nepremičnine 2681-759/5-0 k.o. Brinje II.
  Zemljišči, ki sta predmet prodaje, se po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10) nahajata v območju urejanja JA-218 Javor, z opredeljeno namensko rabo CU – osrednja območja centralnih dejavnosti.
  Izklicna cena: 44.850,00 EUR (z besedo: štiriinštiridesettisočosemstopetdeset evrov 00/100)
  Navedena izklicna cena ne vključuje davka na dodano vrednost , ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor z oznako P01 v pritličju stanovanjsko-poslovne stavbe št. 1722- 4076 na naslovu Cesta v Mestni log 20 v Ljubljani z id. oznako nepremičnine 1722-4076-803, k.o. 1722- Trnovsko predmestje v skupni izmeri 23,53 m2 s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih stavbe in pripadajočem zemljišču, ki pripada temu posameznemu delu. V času prodaje nepremičnina ni zasedena z najemnikom.
  Izklicna cena: 30.175,00 EUR (z besedo:tridesettisočstopetinsedemdeset evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 • Predmet javne dražbe je prostor - skladišče v kleti v izmeri 70,59 m2 z id. oznako 1735-563-21, ki se nahaja v stanovanjski stavbi na naslovu Bratovševa ploščad 27, stoječi na parc. št. 281/9, k.o. 1735 Stožice. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Predmetna nepremičnina v času prodaje ni zasedena z najemnikom.
  Izklicna cena: 24.012,50 EUR  (z besedo: štiriindvajsettisočdvanajstevrov 50/100).
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor v I. nadstropju v izmeri 71,80 m2 z id. oznako nepremičnine 1725-493-3 v stavbi št. 493 na naslovu Prešernov trg 2 v Ljubljani, parc. št. 1725-3134/0-0 k.o. 1725-Ajdovščina. Za stavbo na naslovu Prešernov trg 2, Ljubljana poteka postopek vzpostavljanja etažne lastnine. Vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo bo mogoč šele po vzpostaviti etažne lastnine, pri čemer pa se Mestna občina Ljubljana zavezuje, da bo kupcu izdala ustrezno zemljiškoknjižno dovolilo za vpis, v kolikor bo to potrebno. Mestna občina Ljubljana ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine posameznega dela v katastru stavb. Del nepremičnine (v izmeri 53,35 m2) je v času prodaje zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem, kot najemodajalcem, sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru.
  Izklicna cena: 185.200,00 EUR (z besedo: stopetinosemdesettisočdvesto evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor v II. nadstropju v izmeri 68,40 m2 z id. oznako nepremičnine 1725-493-4 v stavbi št. 493 na naslovu Prešernov trg 2 v Ljubljani, parc. št. 1725-3134/0-0 k.o. 1725-Ajdovščina. Za stavbo na naslovu Prešernov trg 2, Ljubljana poteka postopek vzpostavljanja etažne lastnine. Vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo bo mogoč šele po vzpostaviti etažne lastnine, pri čemer pa se Mestna občina Ljubljana zavezuje, da bo kupcu izdala ustrezno zemljiškoknjižno dovolilo za vpis, v kolikor bo to potrebno. Mestna občina Ljubljana ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine posameznega dela v katastru stavb. V času prodaje nepremičnina ni zasedena z najemnikom.
  Izklicna cena: 176.500,00 EUR (z besedo: stošestinsedemdesettisočpetsto evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor na mansardi v izmeri 72,40 m2 z id. oznako nepremičnine 1725-493-5 v stavbi št. 493 na naslovu Prešernov trg 2 v Ljubljani, parc. št. 1725-3134/0-0 k.o. 1725-Ajdovščina. Za stavbo na naslovu Prešernov trg 2, Ljubljana poteka postopek vzpostavljanja etažne lastnine. Vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo bo mogoč šele po vzpostaviti etažne lastnine, pri čemer pa se Mestna občina Ljubljana zavezuje, da bo kupcu izdala ustrezno zemljiškoknjižno dovolilo za vpis, v kolikor bo to potrebno. Mestna občina Ljubljana ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine posameznega dela v katastru stavb. V času prodaje nepremičnina ni zasedena z najemnikom.
  Izklicna cena: 112.100,00 EUR (z besedo: stodvanajsttisočsto evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.

 

Razpisne datoteke