Javna dražbo za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 20. 12. 2011

Datum objave: 2. 12. 2011
Rok za prijavo: 20. 12. 2011

PREDMET JAVNE DRAŽBE IN IZKLICNA CENA

 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor garaža št. SI 13 v izmeri 12,50 m2 z ID oznako 1735-3421-13 v garažni stavbi v Ljubljani, pod Bratovševo ploščadjo 4-6 z vhodi iz parc.št. 173/4, 273/10 in 281/17 k.o. 1735-Stožice in parc.št. 1244/1 k.o. 1734-Ježica, stoječi pod parc.št. 273/1, 274, 275, 277/1, 277/2, 281/18 k.o. 1735-Stožice in 1470/2 k.o. 1734-Ježica. Predmetna nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za določen čas. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina je vključena v prilogo Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2011 k Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011.
  Izklicna cena: 12.000,00 EUR (z besedo: dvanajsttisoč evrov 00/100).
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor v izmeri 44,09 m2 z ID oznako 1736-1226-1, ki se nahaja v pritlični etaži oz. številka etaže 1 stanovanjskega objekta na naslovu Kardeljeva ploščad 9, Ljubljana, parc.št. 420/1, k.o.1736 Brinje I.
  Prodajalec je že predlagal vzpostavitev etažne lastnine v zemljiški knjigi na parc.št. 420/1, k.o 1736- Brinje I. Zemljiškoknjižni predlog za vzpostavitev etažne lastnine je evidentiran pod opr. Dn. št. 2300035605/2009.
  Predmetna nepremičnina v času prodaje ni zasedena z najemnikom. Nepremičnina je vključena v prilogo Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2011 k Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011.
  Izklicna cena: 60.135,00 EUR (z besedo: šestdesettisočstopetintrideset evrov 00/100).
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor-pomožni prostor v kleti v izmeri 70,59 m2 z ID oznako 1735-563-21, ki se nahaja v stanovanjski stavbi na naslovu Bratovševa ploščad 27, stoječi na parc.št. 281/9 v k.o.1735-Stožice. Predmetna nepremičnina v času prodaje ni zasedena z najemnikom. Nepremičnina je vključena v prilogo Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2011 k Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011.
  Izklicna cena: 44.125,00 EUR (z besedo: štiriinštiridesettisočstopetindvajset evrov 00/100).
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor PO1 v izmeri 58,95 m2 z ID oznako 1728-490-3, ki se nahaja v pritličju objekta na naslovu Vodnikov trg 5a, Ljubljana, parc.št. 324/3.s (1728-324/3-1), k.o.1728- Ljubljana mesto.
  Prodajalec je že predlagal vzpostavitev etažne lastnine v zemljiški knjigi na parc.št. 324/3.s (1728-324/3-1), k.o.1728- Ljubljana mesto. Zemljiškoknjižni predlog za vzpostavitev etažne lastnine je evidentiran pod opr. Dn. št. 2300000860/2011.
  Predmetna nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina je vključena v prilogo Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2011 k Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011.
  Izklicna cena: 131.500,00 EUR (z besedo: stoenaintridesettisočpetsto evrov 00/100).
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor SO1 v izmeri 40,15 m2 z ID oznako 1728-490-4, ki se nahaja v pritličju objekta na naslovu Vodnikov trg 5a, Ljubljana, parc.št. 324/3.s (1728-324/3-1), k.o.1728- Ljubljana mesto.
  Prodajalec je že predlagal vzpostavitev etažne lastnine v zemljiški knjigi na parc.št. 324/3.s (1728-324/3-1), k.o.1728- Ljubljana mesto. Zemljiškoknjižni predlog za vzpostavitev etažne lastnine je evidentiran pod opr. Dn. št. 2300000860/2011.
  Predmetna nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za določen čas do 5.10.2013. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina je vključena v prilogo Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2011 k Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011.
  Izklicna cena: 89.500,00 EUR (z besedo: devetinosemdesettisočpetsto evrov 00/100).
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor (skladišče) KO1 v izmeri 40,44 m2 z ID oznako 2706-1-6, ki se nahaja v kleti objekta na naslovu Rožičeva 1a, Ljubljana, parc.št. 1562/130, k.o.2706-Zelena Jama.
  Etažna lastnina v zemljiški knjigi še ni vzpostavljena, vendar je iz stanja v zemljiški knjigi razvidno, da je zemljiškoknjižni predlog za vzpostavitev etažne lastnine na parc.št. 1562/130 k.o. 2706- Zelena jama, evidentiran pod opr. Dn. št. 8000115979/2011.
  Predmetna nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina je vključena v prilogo Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2011 k Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011.
  Izklicna cena: 51.400,00 EUR (z besedo: enainpedesettisočštiristo evrov 00/100).
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor (skladišče) PO1 v izmeri 38,02 m2 z ID oznako 2706-1-5 in 1/3 deleža WC-ja v izmeri 1,49 m2 z id.oznako 2706-1-13, ki se nahajata v pritličju objekta na naslovu Rožičeva 1a, Ljubljana, parc.št. 1562/130, k.o.2706-Zelena Jama.
  Etažna lastnina v zemljiški knjigi še ni vzpostavljena, vendar je iz stanja v zemljiški knjigi razvidno, da je zemljiškoknjižni predlog za vzpostavitev etažne lastnine na parc.št. 1562/130 k.o. 2706- Zelena jama, evidentiran pod opr. Dn. št. 8000115979/2011.
  Predmetna nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina je vključena v prilogo Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2011 k Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011.
  Izklicna cena: 81.000,00 EUR (z besedo: enainosemdesettisoč evrov 00/100).
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor PO2 v izmeri 41,66 m2 z ID oznako 1728-457-3, ki se nahaja v pritličju objekta na naslovu Hrenova ul.13, Ljubljana, parc.št. 161/18, 161/28, k.o.1728 Ljubljana mesto.
  Za stavbo na Hrenovi ul.13, Ljubljana še ni vzpostavljena etažna lastnina, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine, pri čemer pa se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice.
  Predmetna nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina je vključena v prilogo Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2011 k Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011.
  Izklicna cena: 82.500,00 EUR (z besedo: dvainosemdesettisočpetsto evrov 00/100).
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor PO1 v izmeri 47,80 m2 z ID oznako 1728-457-2, ki se nahaja v pritličju objekta na naslovu Hrenova ul.13, Ljubljana, parc.št. 161/18, 161/28, k.o.1728 Ljubljana mesto.
  Za stavbo na Hrenovi ul.13, Ljubljana še ni vzpostavljena etažna lastnina, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine, pri čemer pa se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice.
  Predmetna nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za določen čas do 7.4.2016. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina je vključena v prilogo Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2011 k Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011.
  Izklicna cena: 94.600,00 EUR (z besedo: štiriindevedesettisočšesto evrov 00/100).


Navedene cene ne vključujejo davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 

Razpisne datoteke