Javna dražbo za prodajo nepremičnin

Zaključen: 11. 10. 2012

Datum objave: 21. 9. 2012
Rok za prijavo: 11. 10. 2012

Predmet javne dražbe je počitniško trosobno stanovanje št. 12217 v II. nadstropju v skupni izmeri 54,46 m2 v stavbi Trg Sidro v naselju Červar- Porat v Republiki Hrvaški;
poslovni prostor z oznako PO1 v pritličju stanovanjsko-poslovne stavbe na naslovu Cesta v Mestni log 20 v Ljubljani;
posamezni del stavbe z id.št. 1728-109-4 – stanovanje št. 4 v izmeri 115,30 m2 v III. nadstropju (4. etaži) v stavbi z naslovom Mestni trg 10 v Ljubljani;
posamezni del stavbe z id.št. 1728-109-21 – poslovni prostor št. 19 v izmeri 494,42 m2 v II. nadstropju (3. etaži) v stavbi z naslovom Mestni trg 10 v Ljubljani.

Predmet javne dražbe in izklicna cena

 • Predmet javne dražbe je počitniško trosobno stanovanje št. 12217 v II. nadstropju v skupni izmeri 54,46 m2 v stavbi Trg Sidro v naselju Červar- Porat v Republiki Hrvaški, vpisani v zemljiški knjigi Občinskega sodišča v Poreču-Parenzo, parc.št. 886/3, vložek št. 422, podvložek št. 15, k.o. Poreč-etažna knjiga;
  Nepremičnina je prosta vseh bremen.
  Izklicna cena: 60.184,25 EUR (z besedo: šestdesettisošstoštiriinosemdeset evrov 25/100)Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec pristojnemu državnemu organu na območju Republike Hrvaške.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor z oznako PO1 v pritličju stanovanjsko-poslovne stavbe na naslovu Cesta v Mestni log 20 v Ljubljani z id. oznako nepremičnine 1722-4076-803 v skupni izmeri 23,53 m2 s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih stavbe in pripadajočem zemljišču, ki pripada temu posameznemu delu. Poslovni prostor se nahaja v stavbi št. 4076, ki stoji na parc.št. 1695/8, 1695/6, 252/6, 252/5, 252/2, 252/3, 252/1, 253/1, 252/4, k.o. 1722- Trnovsko predmestje. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012
  Izklicna cena: 30.175,00 EUR (z besedo:tridesettisočstopetinsedemdeset evrov 00/100)
 • Predmet javne dražbe je posamezni del stavbe z id.št. 1728-109-4 – stanovanje št. 4 v izmeri 115,30 m2 v III. nadstropju (4. etaži) v stavbi z naslovom Mestni trg 10 v Ljubljani, s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih skupnih delih stavbe in na posebnem skupnem delu stavbe. Splošni skupni del stavbe je med drugim zemljišče, na katerem stavba stoji, to je parc.št. *10 k.o. 1728-Ljubljana mesto in zemljišče s parc. št. 47/9 iste k.o. Posebni skupni del stavbe je hodnik z id.št. 1728-109-22 v neto tlorisni površini 24,43 m2. Predmetnemu stanovanju pripada solastniški delež v višini 51/1000 na splošnih skupnih delih stavbe in solastniški delež do 335/1000 na posebnem skupnem delu stavbe z ID št. 1728-109-22.
  Za stavbo na omenjenem naslovu je predvidena prenova stavbe v okviru projekta LJUBLJANA MOJE MESTO. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel obveznost plačila sorazmernega deleža stroškov prenove.
  Izhodiščna cena: 136.500,00 EUR (z besedo:stošestintridesettisočpetsto evrov)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
   
 • Predmet javne dražbe je posamezni del stavbe z id.št. 1728-109-21 – poslovni prostor št. 19 v izmeri 494,42 m2 v II. nadstropju (3. etaži) v stavbi z naslovom Mestni trg 10 v Ljubljani, s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih skupnih delih stavbe. Splošni skupni del stavbe je med drugim zemljišče, na katerem stavba stoji, to je parc.št. *10 k.o. 1728-Ljubljana mesto (id. 1728-10/0-1) in zemljišče s parc. št. 47/9 iste k.o (id. 1728-47/9-0). Predmetnemu poslovnemu prostoru pripada solastniški delež v višini 221/1000 na splošnih skupnih delih stavbe.
  Za stavbo na omenjenem naslovu je predvidena prenova stavbe v okviru projekta LJUBLJANA MOJE MESTO. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel obveznost plačila sorazmernega deleža stroškov prenove.
  Izhodiščna cena: 510.200,00 EUR (z besedo:petstodesettisočdvesto evrov)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke