Javne dražbe za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 23. 4. 2013

Datum objave: 5. 4. 2013
Rok za prijavo: 23. 4. 2013

Predmet javne dražbe je nezazidano in zazidano stavbno zemljišče.

Predmet javne dražbe in izklicna cena

2.1 Predmet javne dražbe je nezazidano stavbno zemljišče:
parc. št. 384/8 (ID znak 1695-384/8-0) njiva v izmeri 609 m², parc. št. 384/75 (ID znak 1695-384/75-0) njiva v izmeri 198 m², parc. št. 384/76 (ID znak 1695-384/76-0) travnik v izmeri 199 m², parc. št. 384/77 (ID znak 1695-384/77-0) travnik v izmeri 57 m², parc. št. 384/78 (ID znak 1695-384/78-0) travnik v izmeri 69 m², parc. št. 384/79 (ID znak 1695-384/79-0) travnik v izmeri 234 m², parc. št. 384/80 (ID znak 1695-384/80-0) travnik v izmeri 246 m², parc. št. 384/81 (ID znak 1695-384/81-0) travnik v izmeri 81 m², parc. št. 384/82 (ID znak 1695-384/82-0) travnik v izmer 70 m², parc. št. 384/83 (ID znak 1695-384/83-0) travnik v izmeri 230 m², parc. št. 384/84 (ID znak 1695-384/84-0) travnik v izmeri 246 m², parc. št. 384/85 (ID znak 1695-384/85-0) travnik v izmeri 88 m², parc. št. 384/86 (ID znak 1695-384/86-0) travnik v izmeri 70 m², parc. št. 384/87 (ID znak 1695-384/87-0) travnik v izmeri 226 m², parc. št. 384/88 (ID znak 1695-384/88-0) travnik v izmeri 246 m², parc. št. 384/89 (ID znak 1695-384/89-0) travnik v izmeri 96 m² in parc. št. 384/90 (ID znak 1695-384/90-0) travnik v izmeri 28 m² vse k.o. 1695-Karlovško predmestje, skupaj 2993 m².
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr. in 43/11-ZKZ-C) so predmetne parcele opredeljene v enoti urejanja prostora RN-408 Rudnik, z namensko rabo SSce – pretežno eno in dvostanovanjske površine.
Vse nepremičnine so obremenjene s stvarno služnostjo v korist podjetja Telekom Slovenije d.d., zemljišče parc. št. 384/8 k.o. Karlovško predmestje, pa je obremenjeno tudi s stvarno služnostjo v korist podjetja Elektro Ljubljana d.d..

2.2 Predmet javne dražbe je zazidano stavbno zemljišče:
parc. št. 3217 (ID znak 1737-3217/0-0) travnik v izmeri 179 m2, k.o. 1737 – Tabor.
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11–DPN, 22/11-popr., 43/11 – ZKZ-C. 53/12-obv. razl.) je predmetna parcela opredeljena v enoti urejanja prostora TA-68 Tabor, z namensko rabo CU – osrednja območja centralnih dejavnosti.

2.1.1 Izklicna cena za zemljišča pod točko 2.1 je 658.460,00 EUR
(z besedo: šestooseminpetdesettisočštiristošestdeset evrov)
Navedena izklicna cena ne vključuje 20 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

2.1.2 Izklicna cena za zemljišče pod točko 2.2 je 39.380,00 EUR
(z besedo: devetintridesettisočtristoosemdeset evrov)
Navedena izklicna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke