Javne dražbe za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 4. 12. 2013

Datum objave: 22. 11. 2013

Predmet javne dražbe je pozidano zemljišče:- parc. št. 832/115 (ID znak 1722-832/115-0) dvorišče v izmeri 173 m², stavba v izmeri 16 m², stanovanjska stavba v izmeri 93 m², k.o. 1722-Trnovsko predmestje.

Prekliv Javne dražbe.

Predmet javne dražbe in izklicna cena

  • Predmet javne dražbe je pozidano zemljišče:- parc. št. 832/115 (ID znak 1722-832/115-0) dvorišče v izmeri 173 m², stavba v izmeri 16 m², stanovanjska stavba v izmeri 93 m², k.o. 1722-Trnovsko predmestje. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr.) je predmetna parcela opredeljena v enoti urejanja prostora TR-496, z namembnostjo SSse-eno in dvo stanovanjske površine. Nepremičnina je obremenjena z nepravo stvarno služnostjo za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist podjetja Telekom Slovenija d.d.
    Izklicna cena: 49.632,00 EUR (z besedo: devetinštiridesettisočšeststodvaintrideset evrov in 00/100)
    Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke