Javne dražbe za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 12. 12. 2013 , odpiranje prijav: 12. 12. 2013

Datum objave: 22. 11. 2013
Rok za prijavo: 12. 12. 2013 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 12. 12. 2013

Predmet javne dražbe so poslovni prostori na Beethovnovi in Gosposki ulica v Ljubljani.

Predmet javne dražbe in izklicna cena

 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 242,70 m2, ki se nahaja v pritličju stavbe na naslovu Beethovnova 4 v Ljubljani z ID oznako št. 1725-484-2 in št. 1725-484-3 v k.o. 1725 – Ajdovščina. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas – pisarniška dejavnost, drugih bremen je nepremičnina prosta. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
  Izklicna cena: 354.000,00 EUR (z besedo: tristoštiriinpetdesettisoč evrov)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 289,00 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju stavbe na naslovu Beethovnova 7 v Ljubljani z ID oznako št. 1725-393-11, v k.o. 1725 – Ajdovščina. Poslovni prostor je prazen. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
  Izklicna cena: 520.200,00 EUR (z besedo: petstodvajsettisočdvesto evrov)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 31,00 m2, ki se nahaja v pritličju stavbe na naslovu Beethovnova 12 v Ljubljani z ID oznako št. 1725-399-20, k.o. 1725 – Ajdovščina. Stavba je vpisana v kataster stavb. Etažna lastnina v zemljiški knjigi še ni vzpostavljena. Mestna občina Ljubljana je vpisana v solastniškem deležu 18142/100000 na parc. št. 2862 in št. 2863. Za predmetno stavbo še ni vzpostavljena etažna lastnina, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine, pri čemer se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za določen čas. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
  Izklicna cena: 53.000,00 EUR (z besedo: triinpetdesettisoč evrov)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 •  Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P03 v skupni izmeri 36,30 m2, ki se nahaja v pritličju stavbe na naslovu Beethovnova 12 v Ljubljani z ID oznako št. 1725-399-21, k.o. 1725 – Ajdovščina. Etažna lastnina v zemljiški knjigi še ni vzpostavljena. Mestna občina Ljubljana je vpisana v solastniškem deležu 18142/100000 na parc. št. 2862 in št. 2863. Za predmetno stavbo še ni vzpostavljena etažna lastnina, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine, pri čemer se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za določen čas. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
  Izklicna cena: 62.700,00 EUR (z besedo: dvainšestdesettisočsedemsto evrov)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P02 v skupni izmeri 31,80 m2, ki se nahaja v pritličju stavbe na naslovu Beethovnova 12 v Ljubljani z ID oznako št. 1725-399-225, k.o. 1725 – Ajdovščina. Etažna lastnina v zemljiški knjigi še ni vzpostavljena. Mestna občina Ljubljana je vpisana v solastniškem deležu 18142/100000 na parc. št. 2862 in št. 2863. Za predmetno stavbo še ni vzpostavljena etažna lastnina, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine, pri čemer se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za določen čas. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
  Izklicna cena: 58.000,00 EUR (z besedo: oseminpetdesettisoč evrov)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe so pisarniški poslovni prostori z oznako P01 v skupni izmeri 169,84 m2 v pritličju in prvem nadstropju stanovanjsko poslovne zgradbe Gosposka 4 v Ljubljani, ID 11, k.o. 1728 Ljubljana-mesto, št. stavbe 1728-121, parc. št. *229. Predmetni poslovni prostori so zasedeni z najemnikom, ki ima z najemodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Za predmetno stavbo še ni vzpostavljena etažna lastnina, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine, pri čemer se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine pri vpisu stavbe v kataster stavb. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
  Izklicna cena: 345.000,00 EUR (z besedo: tristopetinštiridesettisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 • Predmet javne dražbe so storitveni poslovni prostori z oznako P02, P04 v skupni izmeri 82,56 m2 v pritličju stanovanjsko poslovne zgradbe Gosposka 4 v Ljubljani, ID 1, 12 in 15, k.o. 1728 Ljubljana-mesto, št. stavbe 1728-121, parc. št. *229. Predmetni poslovni prostori so zasedeni z najemnikom, ki ima z najemodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Za predmetno stavbo še ni vzpostavljena etažna lastnina, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine, pri čemer se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine pri vpisu stavbe v kataster stavb. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
  Izklicna cena: 180.000,00 EUR (z besedo: stoosemdesettisoč tisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 • Predmet javne dražbe so prazni poslovni prostori z oznako P03 v skupni izmeri 37,77 m2 v pritličju stanovanjsko poslovne zgradbe Gosposka 4 v Ljubljani, ID 2, k.o. 1728 Ljubljana-mesto, št. stavbe 1728-121, parc. št. 229. Za predmetno stavbo še ni vzpostavljena etažna lastnina, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine, pri čemer se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine pri vpisu stavbe v kataster stavb. Nepremičnina je vključena v prilogo Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2011 k Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
  Izklicna cena: 62.000,00 EUR (z besedo: dvainšestdesettisoč evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.

Razpisne datoteke