Javne dražbe za prodajo nepremičnin

Zaključen: 17. 12. 2013 , odpiranje prijav: 17. 12. 2013

Datum objave: 29. 11. 2013
Rok za prijavo: 17. 12. 2013 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 17. 12. 2013 ob 10:00 uri, Klub 15, Mestni trg 1, Ljubljana.

Predmet javne dražbe so: zemljišče parc.št. 361/2 k.o. Zgornja Šiška, zemljišče pod točko 2.1. v k.o. Trnovsko predmestje, zemljišča pod točko 2.2. v k.o. Trnovsko predmestje, zemljišča pod točko 2.3. v k.o. Trnovsko predmestje.

Predmet javne dražbe in izklicna cena

 • Predmet javne dražbe je nezazidano zemljišče: parc. št. 361/2 (ID znak 1739-361/2-0) njiva v izmeri 219 m², k.o. 1739 – Zgornja Šiška.
  V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr.) je predmetna parcela opredeljena v enoti urejanja prostora ŠI-382, z namembnostjo SSse-splošne eno in dvostanovanjske površine.
  Nepremičnina je obremenjena z nepravo stvarno služnostjo za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist podjetja Telekom Slovenije d.d .in na podlagi Pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičnini parc.št. 361/2 k.o. Zgornja Šiška z dne 21.12.2009, služnostna pravica prekopa in izgradnje, stalnega vzdrževanja in obnavljanja plinovodnega priključka v dolžini 28,23m, širini 1,5 m v skupni površini 42 m², vključno z dostopom za vzdrževanje, popravila in rekonstrukcijo, v obsegu razvidnem iz 3. člena te pogodbe v korist služnostnega upravičenca za čas obstajanja plinskega priključka na predmetnem zemljišču za dobo 30 let v korist Raiffeisen Leasing d.o.o., Tivolska 30, Ljubljana.
  Izklicna cena: 32.850,00 EUR (z besedo: dvaintrideset tisoč osemsto petdeset evrov)
  Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost , ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je solastniški delež 4864/4968 celote (98% celote) nezazidanega stavbnega zemljišča in nezazidano stavbno zemljišče (376/80):
  parc. št. 393/73 (ID znak 1722-393/73-0) njiva v izmeri 320 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje, parc. št. 393/74 (ID znak 1722-393/74-0) njiva v izmeri 302 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje, parc. št. 393/75 (ID znak 1722-393/75-0) njiva v izmeri 247 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje, parc. št. 393/76 (ID znak 1722-393/76-0) njiva v izmeri 226 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje, parc. št. 393/77 (ID znak 1722-393/77-0) njiva v izmeri 300 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje, parc. št. 393/78 (ID znak 1722-393/78-0) njiva v izmeri 187 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje, parc. št. 393/79 (ID znak 1722-393/79-0) njiva v izmeri 25 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje in parc. št. 376/80 (ID znak 1722-376/80-0) njiva v izmeri 322 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje.
  V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr.) so predmetne parcela opredeljena v enoti urejanja prostora TR-1, z namembnostjo SSse - pretežno eno in dvostanovanjske površine.
  Izklicna cena: 464.363,00 EUR (z besedo: štiristoštiriinšestdesettisočtristotriinšestdeset evrov)
  Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost , ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je solastniški delež 4864/4968 celote (98% celote) nezazidanega stavbnega zemljišča:
  parc. št. 393/71 (ID znak 1722-393/71-0) njiva v izmeri 368 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje, parc. št. 393/72 (ID znak 1722-393/72-0) njiva v izmeri 453 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje, parc. št. 393/80 (ID znak 1722-393/80-0) njiva v izmeri 16 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje, parc. št. 393/81 (ID znak 1722-393/81-0) njiva v izmeri 14m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje, parc št. 393/82 (ID znak 1722-393/82-0) njiva v izmeri 12 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje, parc. št. 393/83 (ID znak 1722-393/83-0) njiva v izmeri 11 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje, parc. št. 393/84 (ID znak 1722-393/84-0) njiva v izmeri 9 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje, parc. št. 393/85 (ID znak 1722-393/85-0) njiva v izmeri 7 m2, parc. št. 393/86 (ID znak 1722-393/86-0) njiva v izmeri 6 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje, parc. št. 393/87 (ID znak 1722-393/87-0) njiva v izmeri 4 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje, parc. št. 393/88 (ID znak 1722-393/88-0) njiva v izmeri 2 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje in parc. št. 393/89 (ID znak 1722-393/89-0) njiva v izmeri 1 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje.
  V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr.) so predmetne parcela opredeljena v enoti urejanja prostora TR-1, z namembnostjo SSse - pretežno eno in dvostanovanjske površine.
  Izklicna cena: 216.604,00 EUR (z besedo: dvestošestnajsttisočšestoštiri evrov)
  Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost , ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je solastniški delež 4864/4968 celote (98% celote) nezazidanega stavbnega zemljišča:
  parc. št. 393/64 (ID znak 1722-393/64-0) njiva v izmeri 255 m², k.o. 1722-Trnovsko predmestje, parc. št. 393/65 (ID znak 1722-393/65-0) njiva v izmeri 241 m2, k.o. 1722–Trnovsko predmestje, parc. št 393/66 (ID znak 1722-393/66-0) njiva v izmeri 241 m2, k.o. 1722–Trnovsko predmestje, parc. št. 393/67 (ID znak 1722-393/67-0) njiva v izmeri 222 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje, parc. št. 393/68 (ID znak 1722-393/68-0) njiva v izmeri 232 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje, parc. št. 393/69 (ID znak 1722-393/69-0) njiva v izmeri 332 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje, parc. št. 393/70 (ID znak 1722-393/70-0) njiva v izmeri 313 m2, k.o. 1722–Trnovsko predmestje.
  V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr.) so predmetne parcela opredeljena v enoti urejanja prostora TR-1, z namembnostjo SSse - pretežno eno in dvostanovanjske površine.
  Izklicna cena: 440.404,00 EUR (z besedo: štiristoštiridesettisočštiristoštiri evrov)
  Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost , ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke