Javni razpis za oddajo poslovnih prostorov in garaž v najem

Zaključen:

Datum objave: 1. 6. 2005

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Komisija za oddajanje poslovnih prostorov v najem

objavlja na podlagi Odredbe o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin (Ur.l.RS št.:14/99, 16/99)

 

JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO POSLOVNIH PROSTOROV IN GARAŽ V NAJEM,

 

objavljen na spletni strani http://www.ljubljana.si/.

 

POSLOVNI PROSTORI: 

 

I. TIVOLSKA 50/X

Oddajamo pisarniške poslovne prostore št. 1007 površine 50,81 m2 , št.1002 - št.1005, št.1008 in št.1009 površine 24,63 m2 z izhodiščno najemnino za mesec maj 2005, t.j. 2.915,89 SIT/m2.

II. VODNIKOV TRG 5A

Oddajamo poslovni prostor št. S01, površine 40,15 m2 za dejavnost ateljeja z izhodiščno najemnino za mesec maj 2005, t.j. 1.166,84 SIT/m2.

III. PETKOVŠKOVO NABREŽJE 29
Oddajamo poslovni prostor št. P01 površine 43,82 m2 za trgovino z neživili, storitveno dejavnost ali pisarniško dejavnost. Izhodiščna najemnina za mesec maj 2005 za trgovino z neživili znaša 4.376,06 SIT/m2, za storitveno dejavnost 3.645,96 SIT/m2 in pisarniško dejavnost 2.915,89 SIT/m2. 

IV. WOLFOVA 8
Oddajamo pisarniški poslovni prostor št. S01, površine 117,05 m2 z izhodiščno najemnino za mesec maj 2005, t.j. 2.915,89 SIT/m2. 

V. IGRIŠKA 3
Oddajamo poslovni prostor št. P02, površine 9,62 m2  za trgovino z neživili ali storitveno dejavnost. Izhodiščna najemnina za mesec april 2005 za trgovino z neživili znaša 3.499,38 SIT/m2 in za storitveno dejavnost 2.915,91 SIT/m2.  

VI. SLOVENSKA 11
Oddajamo pisarniški poslovni prostor št. 108, površine 18,47 m2 z izhodiščno najemnino za mesec maj 2005, t.j. 2.332,45 SIT/m2. 

VII. POLJANSKA 1
Oddajamo poslovni prostor št. P01, površine 24,33 m2 , za trgovino z neživili ali storitveno dejavnost. Izhodiščna najemnina za mesec maj 2005 za trgovino z neživili znaša 3.499,38 SIT/m2 in za storitveno dejavnost 2.915,91 SIT/m2. 

VIII. MALGAJEVA 2
Oddajamo poslovni prostor št. P01 površine 29,33 m2 za trgovino z neživili, storitveno dejavnost ali pisarniško dejavnost. Izhodiščna najemnina za mesec maj 2005 za trgovino z neživili znaša 3.499,38 SIT/m2, za storitveno dejavnost 2.915,91 SIT/m2 in pisarniško dejavnost 2.332,45 SIT/m2.

IX. MASARYKOVA 13
Oddajamo poslovni prostor št. P01 površine 32,60 m2 , ki je potreben prenove, za gostinstvo. Izhodiščna najemnina za mesec maj 2005 za gostinstvo znaša 5.249,98 SIT/m2. 

Poslovni prostor je potreben prenove in ga mora najemnik za obratovanje usposobiti z lastnimi sredstvi najkasneje v štirih mesecih po primopredaji ključev. Vložena sredstva v obnovo bremenijo najemnika samega, zato bo moral podati pisno izjavo, da se odreka morebitnemu zahtevku za povrnitev vloženih sredstev. Najemnik mora začeti z opravljanjem dejavnosti najkasneje v štirih mesecih od dneva prevzema poslovnega prostora. Najemna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa. Stroške notarskega zapisa krije najemnik. Najemnik je oproščen plačevanja najemnine do pričetka opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru, vendar največ za dobo štirih mesecev od zapisniškega prevzema ključev poslovnega prostora. Najemnik mora na lastne stroške pridobiti vsa dovoljenja, ki so po veljavni zakonodaji potrebna za opravljanje gostinske dejavnosti v poslovnem prostoru.

Najemna pogodba bo sklenjena za nedoločen čas oziroma do sklepa o rušenju , ki ga sprejme Komisija za oddajanje poslovnih prostor v najem MOL.

X. VOJKOVA 77
Oddajamo poslovni prostor št. P01, površine 49,43 m2 , za storitveno dejavnost izhodiščno najemnino za mesec maj 2005, t.j. 2.479,02 SIT/m2.

XI. LETALIŠKA 33
Oddajamo pisarniški poslovni prostor št. 214, površine 9,69 m2 z izhodiščno najemnino za mesec maj 2005, t.j. 2.042,10 SIT/m2 ter poslovni prostor št. 224 površine 19,82 m2 za pisarniško dejavnost ali skladišče. Izhodiščna najemnina za mesec maj 2005, za pisarniško dejavnost znaša 2.042,10 SIT/m2 in za skladišče 1.020,33 SIT/m2.

XII. NOVE FUŽINE 45
Oddajamo poslovni prostor št. P01 površine 21,81 m2 za trgovino z neživili, storitveno dejavnost ali pisarniško dejavnost. Izhodiščna najemnina za mesec maj 2005 za trgovino z neživili znaša 3.061,05 SIT/m2, za storitveno dejavnost 2.479,02 SIT/m2 in pisarniško dejavnost 2.042,10 SIT/m2. 

XIII. OB LJUBLJANICI 42
Oddajamo pisarniški poslovni prostor št. P03 površine 24,35 m2 , z izhodiščno najemnino za mesec maj 2005, t.j. 2.042,10 SIT/m2.  
XIV. PODGORNIKOVA 3
Oddajamo pisarniški poslovni prostor št. P02 površine 40,80 m2 z izhodiščno najemnino za mesec maj 2005, t.j. 2.042,10 SIT/m2 s pripadajočim skladiščnim prostorom št. K01 površine 4,45 m2 z izhodiščno najemnino za mesec maj 2005, t.j. 1.020,33 SIT/m2. 
XV. LUIZE PESJAKOVE 9
Oddajamo poslovni prostor št. P02, površine 100,69 m2 , za trgovino z neživili, storitveno dejavnost ali pisarniško dejavnost. Izhodiščna najemnina za mesec maj 2005 za trgovino z neživili znaša 3.061,05 SIT/m2, za storitveno dejavnost 2.479,02 SIT/m2 in pisarniško dejavnost 2.042,10 SIT/m2.

Oddajamo poslovni prostor št. P09, površine 81,64 m2 , za trgovino z živili. Izhodiščna najemnina za mesec maj 2005 za trgovino z živili znaša 2.042,10 SIT/m2.
Poslovni prostor št. P09 je potreben prenove in ga mora najemnik za obratovanje usposobiti z lastnimi sredstvi najkasneje v dveh mesecih po primopredaji ključev. Vložena sredstva v obnovo bremenijo najemnika samega, zato bo moral podati pisno izjavo, da se odreka morebitnemu zahtevku za povrnitev vloženih sredstev. Najemnik mora začeti z opravljanjem dejavnosti najkasneje v dveh mesecih od dneva prevzema poslovnega prostora. Najemna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa. Stroške notarskega zapisa krije najemnik. Najemnik je oproščen plačevanja najemnine do pričetka opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru, vendar največ za dobo dveh mesecev od zapisniškega prevzema ključev poslovnega prostora.

Oddajamo poslovni prostor št. P01, površine 84,86 m2 za trgovino z živili – izključno za mesnico, z izhodiščno najemnino za maj 2005, t.j. 2.042,10 SIT/m2.

XVI. ZADRUŽNA 9
Oddajamo poslovni prostor št. P01, površine 14,68 m2 , za trgovino z neživili, storitveno dejavnost ali pisarniško dejavnost. Izhodiščna najemnina za mesec maj 2005 za trgovino z neživili znaša 3.061,05 SIT/m2, za storitveno dejavnost 2.479,02 SIT/m2 in pisarniško dejavnost 2.042,10 SIT/m2.  

XVII. GRABLOVIČEVA 52
Oddajamo poslovni prostor L-14 površine 15,69 m2 , ki je v III. podaljšani gradbeni fazi,  za trgovino z neživili, storitveno dejavnost ali pisarniško dejavnost. Izhodiščna najemnina za mesec maj 2005 za trgovino z neživili znaša 3.061,05 SIT/m2, za storitveno dejavnost 2.479,02 SIT/m2 in pisarniško dejavnost 2.042,10 SIT/m2.

Vložena sredstva za pričetek opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru bremenijo najemnika samega, zato bo moral podati pisno izjavo, da se odreka morebitnemu zahtevku za povrnitev vloženih sredstev. Poslovni prostor mora najemnik usposobiti za obratovanje z lastnimi sredstvi najkasneje v štirih mesecih po primopredaji ključev. Najemnik mora začeti z opravljanjem dejavnosti najkasneje v štirih mesecih od dneva prevzema poslovnega prostora. Najemna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa. Stroške notarskega zapisa krije najemnik. Najemnik je oproščen plačevanja najemnine do pričetka opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru, vendar največ za dobo štirih mesecev od zapisniškega prevzema ključev poslovnega prostora. Najemnik mora na lastne stroške pridobiti vsa dovoljenja, ki so po veljavni zakonodaji potrebna za opravljanje razpisne dejavnosti v poslovnem prostoru.

XVIII. HRENOVA 13
Oddajamo pisarniški poslovni prostor št. P02, površine 43,34 m2 z izhodiščno najemnino za mesec maj 2005, t.j. 2.042,10 SIT/m2.
Izhodiščna najemnina se mesečno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v RS.

Najemnik je za vse razpisane poslovne prostore dolžan plačevati tudi obratovalne stroške.

Najemnik mora začeti z dejavnostjo v mesecu dni od dneva prevzema poslovnega prostora, če ni drugače določeno.

Najemnik ne plačuje zneska DDV za najem poslovnih prostorov.

 

PONUDBE KANDIDATOV ZA NAJEM POSLOVNEGA PROSTORA MORAJO VSEBOVATI NASLEDNJA DOKAZILA:

A - dokazilo o strokovni usposobljenosti za opravljanje dejavnosti oz.

       1. za s.p.: priglasitveni list

       2. za gospodarske družbe: izpisek iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje stanje

       3. za društva: odločbo o vpisu v register društev

       4. za druge pravne osebe: izpisek iz drugega registra

B - program dejavnosti, ki bi potekala v poslovnem prostoru

      (oziroma za gostinstvo poslovni načrt)

    - in predstavitev sedanje dejavnosti ponudnika

C - 1. pravne osebe in samostojni podjetniki predložijo dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih, in sicer:

I. izjavo o solventnosti pri bankah, ki vodijo transakcijske račune,

II. izjavo banke o številu blokiranih dni vseh računov v preteklem letu

III. bilanco stanja

IV. bilanco uspeha za zadnje leto, obe na obrazcih AJPES.

     - 2. fizične osebe predložijo dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih izdano na banki preko katere vodijo plačilni promet za zadnje 3 mesece

D - vsi ponudniki morajo predložiti original bančne garancije za resnost ponudbe v višini šestih mesečnih najemnin po zahtevanem vzorcu Mestne občine Ljubljana, ki se ga dobi v času odprtega razpisa v tajništvu Službe za oddajanje poslovnih prostorov, pri ge. Močnik. Veljavnost garancije mora biti do 01.06.2006.

E - vsi ponudniki morajo predložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano najemno pogodbo za najem poslovnega prostora za lokacijo za katero vlagajo ponudbo, ki jo dobijo v času odprtega razpisa v tajništvu Službe za oddajanje poslovnih prostorov, pri ge. Močnik.

F - fizične osebe RS predložijo potrdilo o državljanstvu in stalnem prebivališču

G – Dodatna dokazila samo za atelje

       I. vpis v razvid samozaposlenih na področju kulture za področje likovnih dejavnosti,

       II. da prosilec ni lastnik ateljeja ali najemnik ateljeja v lasti Mestne občine Ljubljana,

       III. starost do 35 let.

Komisija bo izbrala le med kandidati, ki bodo oddali popolno ponudbo z vsemi zahtevanimi dokazili.

Višina najemnin je določena v skladu z določili Odredbe o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin (Ur.l.RS št.14/99,16/99). Najemnik je dolžan plačevati tudi tekoče vzdrževalne stroške.

Poslovne prostore oddajamo za nedoločen čas, če ni drugače določeno.

Če komisija med ponudniki ne bi mogla izbrati najemnika, lahko izvede licitacijo oziroma  si pridržuje pravico, da ponovi objavo javnega razpisa.

Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj pošljejo kandidati PRIPOROČENO ali prinesejo OSEBNO na naslov; MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNA UPRAVA, Komisija za oddajanje poslovnih prostorov v najem, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Lj., z obvezno oznako " RAZPIS ZA NAJEM POSLOVNIH PROSTOROV " - NE ODPIRAJ.

Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 24.06.2005. Ponudbe bodo po preteku razpisnega roka komisijsko odprte. Nepopolnih ponudb in ponudb prispelih po razpisnem roku komisija ne bo obravnavala. Informacije dobite po telefonu na št. 306-12-17.

Prosilci bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni.

ČE IZBRANI PONUDNIK NE BO PODPISAL NAJEMNE POGODBE IN PREVZEL KLJUČEV POSLOVNEGA PROSTORA V 15 DNEH PO PISNEM OBVESTILU, SE ŠTEJE, DA NAJEMNIK ODSTOPA OD SVOJE PONUDBE.

Omogočen bo tudi ogled poslovnih prostorov:

Masarykova 13                       07.06.2005 ob 09:00

Tivolska 50/X                          07.06.2005 ob 09:45

Igriška 3                                  07.06.2005 ob 10:30

Slovenska 11                           07.06.2005 ob 11:00

Wolfova 8                               07.06.2005 ob 11:30

Vodnikov trg  5a                      07.06.2005 ob 12:00

Poljanska 1                             07.06.2005 ob 12:30

Petkovškovo nabrežje 29        07.06.2005 ob 13:00

Hrenova 13                             07.06.2005 ob 13:45                                        

Grablovičeva 52                      08.06.2005 ob 09:00

Zadružna 9                              08.06.2005 ob 09:30

Ob Ljubljanici 42                     08.06.2005 ob 10:00

Nove Fužine 45                       08.06.2005 ob 10:30

Letališka 33                             08.06.2005 ob 11:00

Luize Pesjakove 9                   08.06.2005 ob 11:45

Vojkova 77                             08.06.2005 ob 12:30

Podgornikova 3                       08.06.2005 ob 13:00

Malgajeva 2                            08.06.2005 ob 13:30


GARAŽE

I. AMBROŽEV TRG 4 - v objektu oddajamo več garaž, površine 10,58 m2  z izhodiščno najemnino za mesec maj 2005, t.j. 1.166,84 SIT/m2. 

II. ŽUPANČIČEVA JAMA - v objektu oddajamo več parkirnih mest, površine 12,50 m2  z izhodiščno najemnino za mesec maj 2005, t.j. 1.166,84 SIT/m2.

III. DUNAJSKA 56 (Bežigrajski dvor) - v objektu oddajamo parkirno mesto št. 262, površine 11,75 m2 , št. 263, površine 14,32 m2 , ter št. 266, površine 12,77 m2 z izhodiščno najemnino za mesec maj 2005, t.j. 1.166,84 SIT/m2 

IV. GRABLOVIČEVA 28 – v objektu oddajamo garaži št. K2- 118 in št. K2-128 površine 12,70 m2  z izhodiščno najemnino za mesec maj 2005, t.j. 1.020,33 SIT/m2. 

V. TOPNIŠKA 43 - v objektu oddamo garažo št. G151 površine 11,40 z izhodiščno najemnino za mesec maj 2005, t.j. 1.020,33 SIT/m2.

VI. HUBADOVA 14 - v objektu oddamo garažo št. G01 površine 10,45 z izhodiščno najemnino za mesec maj 2005, t.j. 1.020,33 SIT/m2.

 

Izhodiščna najemnina se mesečno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v RS.

 

Kandidati za najem garaž morajo vlogi priložiti:

A - potrdilo o stalnem bivališču

B - potrdilo o lastništvu osebnega vozila

Garaže oddajamo za nedoločen čas. Višina najemnine je določena v skladu z Odredbo o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin (Ur.l.RS št.14/99,16/99). Najemnik je dolžan plačevati tudi tekoče obratovalne stroške.

Prednost pri izboru imajo stanovalci iz neposredne bližine garaž. Komisija bo izbrala le med kandidati, ki bodo oddali popolno ponudbo z vsemi zahtevanimi dokazili.

Če komisija med ponudniki ne bi mogla izbrati najemnika, lahko izvede licitacijo oziroma si pridržuje pravico, da ponovi objavo javnega razpisa.

Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj pošljejo kandidati PRIPOROČENO ali prinesejo OSEBNO na naslov; MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNA UPRAVA, Komisija za oddajanje poslovnih prostorov v najem, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Lj. z obvezno oznako " RAZPIS ZA GARAŽE - NE ODPIRAJ".

Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 24.06.2005. Ponudbe bodo po preteku razpisnega roka komisijsko odprte. Nepopolnih ponudb in ponudb prispelih po razpisnem roku komisija ne bo obravnavala. Informacije dobite po telefonu na št. 306-12-17.

 

ČE IZBRANI PONUDNIK NE BO PODPISAL NAJEMNE POGODBE IN PREVZEL KLJUČEV GARAŽE V 15 DNEH PO PISNEM OBVESTILU, SE ŠTEJE, DA NAJEMNIK ODSTOPA OD SVOJE PONUDBE.