Javno dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 21. 6. 2019 , odpiranje prijav: 27. 6. 2019

Datum objave: 22. 5. 2019
Rok za prijavo: 21. 6. 2019 rok za plačilo varščine
Odpiranje prijav: 27. 6. 2019 ob 11:00, Klub-15, Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana

Poslovni prostori v industrijski coni na naslovu Brnčičeva ulica 11.

SPREMEMBA BESEDILA JAVNE DRAŽBE za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana - 27. 05. 2019

"Besedilo javne dražbe za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana se v točki 2.1. spremeni in dopolni tako, da se glasi:

2.1. Predmet javne dražbe so poslovni prostori v industrijski coni (pritličje in nadstropje stavbe) v skupni izmeri 502 m2, ki v naravi predstavljajo tri samostojne enote, in sicer enoto P03 z ID oznako 1756-4373-4 (1756 - Črnuče, stavba 4373, del 4) v izmeri 162,80 m2, enoto P02 z ID oznako 1756-4373-5 (1756 - Črnuče, stavba 4373, del 5) v izmeri 168,50 m2 in enoto P01 z ID oznako nepremičnine 1756-4373-6 (1756 - Črnuče, stavba 4373, del 6) v izmeri 170,70 m2 na naslovu Brnčičeva ulica 11, 1231 Ljubljana – Črnuče, k.o. 1756 – Črnuče. Poslovni prostori P03 (1756 - Črnuče, stavba 4373, del 4) predstavljajo skladiščne prostore, ki so prazni. Poslovni prostori P02 (1756 - Črnuče, stavba 4373, del 5) predstavljajo pisarniške in storitvene prostore, ki so zasedeni z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas. Poslovni prostori P01 (1756 - Črnuče, stavba 4373, del 6) predstavljajo pisarniške in storitvene prostore, ki so zasedeni z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za določen čas. Za stavbo št. 4373 na Brnčičevi ulici 11, 1231 Ljubljana – Črnuče ni vzpostavljena etažna lastnina. Poslovni prostori so v zemljiško knjigo vpisani na parc. št. 1119/3 in in parc. št. 1119/22, oboje v k.o. 1756 – Črnuče, zato bo vpis lastninske pravice mogoč na parc.št. 1119/3 in in parc. št. 1119/22, k.o. 1756 Črnuče.

Na parc.št. 1119/3 k.o. 1756 Črnuče je na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009 vknjižena stvarna služnost, ki obsega:
- graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče
infrastrukture;
- dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe
njihovega obratovanja in vzdrževanja;
- odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
komunikacijskega omrežja za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist Telekom Slovenije d.d.

Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2019. Za poslovne prostore je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).

Izklicna vrednost: 499.000,00 EUR (z besedo: štiristo devetindevetdeset tisoč evrov 00/100)
Izklicna vrednost oz. končna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Varščina: 49.900,00 EUR (z besedo: devetinštirideset tisoč devetsto evrov 00/100)
Najnižji znesek višanja kupnine je 1.000 EUR (z besedo: tisoč evrov 00/100)

Sprememba besedila javne dražbe za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana je objavljeno na spletni strani Mestne občine Ljubljana: http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/

II.

Ta sprememba besedila javne dražbe začne veljati takoj.

Mestna občina Ljubljana"

 

Predmet javne dražbe so poslovni prostori v industrijski coni (pritličje in nadstropje stavbe) v skupni izmeri 502 m2, ki v naravi predstavljajo tri samostojne enote, in sicer enoto P03 z ID oznako 1756-4373-4 (1756 - Črnuče, stavba 4373, del 4) v izmeri 162,80 m2, enoto P02 z ID oznako 1756-4373-5 (1756 - Črnuče, stavba 4373, del 5) v izmeri 168,50 m2 in enoto P01 z ID oznako nepremičnine 1756-4373-6 (1756 - Črnuče, stavba 4373, del 6) v izmeri 170,70 m2 na naslovu Brnčičeva ulica 11, 1231 Ljubljana – Črnuče, k.o. 1756 – Črnuče. Poslovni prostori P03 (1756 - Črnuče, stavba 4373, del 4) predstavljajo skladiščne prostore, ki so prazni. Poslovni prostori P02 (1756 - Črnuče, stavba 4373, del 5) predstavljajo pisarniške in storitvene prostore, ki so zasedeni z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za določen čas. Poslovni prostori P01 (1756 - Črnuče, stavba 4373, del 6) predstavljajo pisarniške in storitvene prostore, ki so zasedeni z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za določen čas. Za stavbo št. 4373 na Brnčičevi ulici 11, 1231 Ljubljana – Črnuče ni vzpostavljena etažna lastnina. Poslovni prostori so v zemljiško knjigo vpisani na parc. št. 1119/3 in in parc. št. 1119/22, oboje v k.o. 1756 – Črnuče, zato bo vpis lastninske pravice mogoč na parc.št. 1119/3 in in parc. št. 1119/22, k.o. 1756 Črnuče.

Na parc.št. 1119/3 k.o. 1756 Črnuče je na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009 vknjižena stvarna služnost, ki obsega:
- graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče
infrastrukture;
- dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe
njihovega obratovanja in vzdrževanja;
- odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
komunikacijskega omrežja za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist Telekom Slovenije d.d.

Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2019. Za poslovne prostore je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).

Izklicna vrednost: 499.000,00 EUR (z besedo: štiristo devetindevetdeset tisoč evrov 00/100)
Izklicna vrednost oz. končna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Varščina: 49.900,00 EUR (z besedo: devetinštirideset tisoč devetsto evrov 00/100)
Najnižji znesek višanja kupnine je 1.000 EUR (z besedo: tisoč evrov 00/100)

 

Ogled nepremičnin na lokaciji Brnčičeva ulica 11 je možen dne 05. 06. 2019 ob 11:30 uri.

Razpisne datoteke