Javno dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 15. 7. 2019 , odpiranje prijav: 18. 7. 2019

Datum objave: 27. 6. 2019
Rok za prijavo: 15. 7. 2019 Plačilo varščine
Odpiranje prijav: 18. 7. 2019

Prodaja zemljišče  v k. o. Rudnik, Trnovsko predmestje in Črnuče.

Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 2580/5, k. o. 1696 Rudnik (ID znak: parcela 1696 2580/5) v izmeri 125 m²;

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) RN-355, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Izklicna cena: 22.000,00 EUR (z besedo: dvaindvajset tisoč evrov in 00/100)

Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 488/19, k. o. 1722 Trnovsko predmestje (ID znak: parcela 1722 488/19) v izmeri 473 m²;

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) VI-373, z namembnostjo IG – Gospodarske cone.

Izklicna cena: 75.680,00 EUR (z besedo: dvesto petinsedemdeset tisoč šeststo osemdeset in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 974/710, k. o. 1756 Črnuče (ID znak: parcela 1756 974/710) v izmeri 757 m²;

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) ČR-186, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je vknjižena neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije, d. d.
S kupoprodajno pogodbo bo kupec v korist prodajalca Mestne občine Ljubljana, ustanovil neodplačni stvarni služnosti za javno razsvetljavo ter javni vodovod, ki potekata pri predmetnem zemljišču, za namen vknjižbe v zemljiško knjigo. Preko predmetnega zemljišča v manjšem delu poteka dvosistemski daljnovod in dva nizkonapetostna kablovoda.

Izklicna cena: 121.120,00 EUR (z besedo: sto enaindvajset tisoč stodvajset evrov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči s:
- solastniški delež do 3722/3792 od celote parc. št. 879/1, k. o. 1756 Črnuče (ID znak: parcela 1756 879/1) v celotni izmeri 3.792 m² in
- parc. št. 879/2, k. o. 1756 Črnuče (ID znak: parcela 1756 879/2) v izmeri 3 m²;

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) ČR-545, z namembnostjo IG- gospodarske cone ter načinom urejanja OPPN 379 Brnčičeva.

Solastniki nepremičnine parc. št. 879/1, k. o. 1756 Črnuče imajo predkupno pravico.
Pri parc. št. 879/2, k. o. 1756 Črnuče je vknjižena neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije, d. d.

Izklicna cena: 428.375,00 EUR (z besedo: štiristo osemindvajset tisoč tristo petinsedemdeset evrov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke