Javno dražbo za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 18. 6. 2013 , odpiranje prijav: 18. 6. 2013

Datum objave: 27. 5. 2013
Rok za prijavo: 18. 6. 2013 kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 18. 6. 2013 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, s pričetkom ob 13:00 uri

Poslovni prostor na naslovu Gosposvetska 12; Prostori na naslovu Gornji trg 30; Poslovni prostor na naslovu Grablovičeva 62; Zemljišče parc. št. 2636-2056/2-0 k.o. Bežigrad.

Predmet javne dražbe in izklicna cena

 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. 9 v pritličju v izmeri 163,16 m2 z id. oznako nepremičnine 1725-273-9 v stavbi št. 273 na naslovu Gosposvetska cesta 12 v Ljubljani, parc.št. 1725-2409/0-0 in 1725-2410/0-0 k.o.1725-Ajdovščina. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. V času prodaje nepremičnina ni zasedena z najemnikom.
  Izklicna cena: 284.750,00 EUR (z besedo: dvestoštirinosemdesettisočsedemstopetdeset evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 • Predmet javne dražbe so prostori v skupni izmeri 650,23 m2 , ki se nahajajo v stanovanjski stavbi na naslovu Gornji trg 30 z ID oznako 1728-366-2, 1728-366-3, 1728-366-4, 1728-366-5, 1728-366-10, 1728-366-11, 1728-366-12, 1728-366-13, 1728-366-14, 1728-366-15, 1728-366-16, 1728-366-17, 1728-366-18, 1728-366-19, 1728-366-20, parc.št. 317 (id. 1728- 317/0-0), k.o. 1728 Ljubljana Mesto. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina v času prodaje ni zasedena z najemnikom.
  Izklicna cena: 228.735,00 EUR
  z besedo: dvestoosemindvajsettisočsedemstopetintrideset 00/100).
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je poslovni prostor - lokal št. 4 v skupni izmeri 15,96 m2 na naslovu Grablovičeva 62 v Ljubljani (pritličje) v Ljubljani z ID oznako št. 1727-1990-14 v k.o. 1727-Poljansko predmestje (trgovina z živili). Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi.
  Izklicna cena: 23.040,00 EUR
  (z besedo: triindvajsettisočštirideset evrov 00/100)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče: parc. št. 2056/2 stavba v izmeri 21 m2, gospodarsko poslopje v izmeri 331 m2, dvorišče v izmeri 118 m2, skupaj 470 m2, z ID oznako št. 2636-2056/2-0 k.o. Bežigrad.
  Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10) nahaja v območju urejanja BE-63 z namensko rabo CU – osrednja območja centralnih dejavnosti.
  Izklicna cena je 188.000,00 EUR
  (z besedo: stooseminosemdesettisoč 00/100 EUR)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke