Javno naznanilo

Zaključen: 23. 1. 2023

Datum objave: 3. 1. 2023

Javno naznanilo o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča in poziv k priglasitvi sprememb podatkov v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana za leto 2023

I.

Javni poziv je namenjen vsem zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Ljubljana za leto 2023.
Zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča lahko preverijo podatke v času uradnih ur od 2. 1. 2023 do vključno 11. 1. 2023, na način: po elektronski pošti glavna.pisarna@ljubljana.si, po telefonu številka 01 306 46 25 ali osebno na naslovu Adamič- Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana.

II.

Zavezanci so Mestni občini Ljubljana dolžni do vključno 23.01.2023 sporočiti vsako spremembo zavezanca in spremembe ostalih podatkov, pomembnih za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2023.
Spremembe in obvestila, ki so pomembna za odmero nadomestila, so: sprememba zavezanca, sprememba vrste dejavnosti ali namembnosti prostora, objekta ali zemljišča, sprememba poslovne ali stanovanjske površine, podatki potrebni za oprostitev plačila nadomestila in podobno.
Zavezanci so po 12. členu Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča dolžni sporočiti pristojnemu organu vse spremembe, ki vplivajo na določitev višine nadomestila in spremembo statusa zavezanca, najpozneje v 30 dneh od nastanka spremembe.
Če zavezanec nastalih sprememb ne sporoči, se za odmero uporabijo podatki, s katerimi razpolaga občina, ali se lahko pridobijo brez sodelovanja zavezanca.

III.

Če se zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča s podatki občine ne strinja, mora v roku enega meseca, od javnega naznanila, predlagati vpis novih podatkov ali predlagati vpis sprememb podatkov katastra stavb pri pristojni geodetski upravi v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin za zazidana stavbna zemljišča oziroma občinskem upravnem organu pristojnem za urejanje prostora za nezazidana stavbna zemljišča. Če zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča ne predlaga vpisa novih ali spremenjenih podatkov, se šteje, da so podatki občine pravilni.

IV.

Zavezanci spremembe sporočijo Mestni občini Ljubljana s pisno in podpisano vlogo z dokazili na način:
- po elektronski pošti na naslov glavna.pisarna@ljubljana.si
- s priporočeno poštno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, Adamič–Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana,
- z vložitvijo v vložišču pri Oddelku za ravnanje z nepremičninami, Mačkova ulica 1, 1000 Ljubljana.

Vloga je lahko prosto napisana, obrazci in vloge so na voljo v vložišču pri Oddelku za ravnanje z nepremičninami in na internetnih straneh občine:
https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/vloge-in-obrazci/

Mestna občina Ljubljana

Razpisne datoteke