Javno naznanilo

Zaključen: 8. 2. 2010

Datum objave: 4. 1. 2010
Rok za prijavo: 8. 2. 2010

o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in poziv k priglasitvi sprememb podatkov v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana za leto 2010.

Javni poziv je namenjen vsem zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišč  v Mestni občini Ljubljana za leto 2010. Podatki, pomembni za odmero nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča in nezazidanega stavbnega zemljišča, ter podatki o zavezancih, bodo razgrnjeni (na vpogled zavezancem) v prostorih Mestne občine Ljubljana, Mestne uprave, Oddelka za ravnanje z nepremičninami, na naslovu Adamič- Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana, soba 419 v IV. nadstropju. Zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča lahko pregledujejo podatke in nanje podajo pripombe v času od 04. 01. 2010 do 29. 01. 2010, in sicer vsak ponedeljek od 08.00 do 12.00 ure in vsako sredo od 13.00 do 15.30 ure. Pripombe je mogoče poslati tudi s priporočeno pošto na naslov Oddelka za ravnanje z nepremičninami Mestne občine Ljubljana.

Zavezanci so Mestni občini Ljubljana dolžni do vključno 08.02.2010 sporočiti tudi vsako spremembo zavezanca in spremembe ostalih podatkov, pomembnih za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010. Spremembe in obvestila, ki so pomembna za odmero nadomestila, so:

  • sprememba zavezanca, sprememba vrste dejavnosti ali namembnosti prostora, objekta ali zemljišča,
  • sprememba poslovne ali stanovanjske površine, sprememba stalnega prebivališča oziroma naslova zavezanca, kjer sprejema poštne pošiljke, podatki potrebni za oprostitev plačila nadomestila in podobno.

Zavezanci so tudi med letom dolžni na navedeni naslov sporočiti vse spremembe, ki vplivajo na določitev višine nadomestila in spremembo statusa zavezanca najpozneje v 30 dneh od nastanka spremembe. Če zavezanec nastalih sprememb ne sporoči, se za odmero uporabijo podatki, s katerimi razpolaga občina, ali se lahko pridobijo brez sodelovanja zavezanca.

Zavezanci spremembe sporočajo Mestni občini Ljubljana s pisno in podpisano vlogo. Vlogi je potrebno priložiti dokazila. Vloga se lahko vloži na način:

  • s priporočeno poštno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, Adamič -Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana ali
  • osebno, z vložitvijo v vložišču pri Oddelku za ravnanje z nepremičninami, Mačkova 1, 1000 Ljubljana.

Vloga je lahko prosto naplsana, obrazec vloge pa je na voljo v vložišču  pri Oddelku za ravnanie z nepremičninami in na naši internetni strani.

Razpisne datoteke