Javno naznanilo o razgrnitvi podatkov za odmero NUSZ in poziv k priglasitvi sprememb podatkov v zvezi z odmero NUSZ na območju MOL za leto 2021

Zaključen: 29. 1. 2021

Datum objave: 4. 1. 2021
Rok za prijavo: 29. 1. 2021

Javni poziv je namenjen vsem zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Ljubljana za leto 2021.

Zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča lahko preverijo podatke in nanje podajo pripombe v času od 4. 1. 2021 do vključno 29. 1. 2021, na način: po elektronski pošti glavna.pisarna@ljubljana.si , po telefonu številka 01 306 46 25 ali osebno po predhodni najavi po telefonu.

Zavezanci so Mestni občini Ljubljana dolžni do vključno 31.01.2021 sporočiti vsako spremembo zavezanca in spremembe ostalih podatkov, pomembnih za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2021.
Spremembe in obvestila, ki so pomembna za odmero nadomestila, so: sprememba zavezanca, sprememba vrste dejavnosti ali namembnosti prostora, objekta ali zemljišča, sprememba poslovne ali stanovanjske površine, podatki potrebni za oprostitev plačila nadomestila in podobno.
Zavezanci so po 12. členu Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča dolžni sporočiti pristojnemu organu vse spremembe, ki vplivajo na določitev višine nadomestila in spremembo statusa zavezanca, najpozneje v 30 dneh od nastanka spremembe.
Če zavezanec nastalih sprememb ne sporoči, se za odmero uporabijo podatki, s katerimi razpolaga občina, ali se lahko pridobijo brez sodelovanja zavezanca.

Zavezanci spremembe sporočijo Mestni občini Ljubljana s pisno in podpisano vlogo z dokazili na način:
- po elektronski pošti na naslov glavna.pisarna@ljubljana.si
- s priporočeno poštno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, Adamič–Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana,
- z vložitvijo v vložišču pri Oddelku za ravnanje z nepremičninami, Mačkova ulica 1, 1000 Ljubljana.

Vloga je lahko prosto napisana, obrazci in vloge so na voljo v vložišču pri Oddelku za ravnanje z nepremičninami in na internetnih straneh občine:
https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/vloge-in-obrazci/.

Razpisne datoteke