Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov

Zaključen: 2. 4. 2010 , odpiranje prijav: 9. 4. 2010

Datum objave: 12. 3. 2010
Rok za prijavo: 2. 4. 2010
Odpiranje prijav: 9. 4. 2010

POSLOVNI PROSTORI:

 1. CANKARJEVO NABREŽJE 1
  Oddajamo poslovni prostor št. P02, površine 186,25m2, za trgovino z neživili ali gostinsko dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec marec 2010 znaša 30,00 EUR/m2, kar znaša 5.587,50 EUR/mesec.
  Poslovni prostor je najemnik dolžan usposobiti za obratovanje in pridobiti vsa po veljavni zakonodaji potrebna dovoljenja z lastnimi sredstvi najkasneje v treh mesecih po primopredaji ključev. Vložena sredstva v obnovo bremenijo najemnika samega, zato bo moral podati pisno izjavo, da se odreka morebitnemu zahtevku za povrnitev vloženih sredstev. Najemnik mora začeti z opravljanjem dejavnosti najkasneje v treh mesecih od dneva prevzema poslovnega prostora. Najemnik je oproščen plačevanja najemnine do pričetka opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru, vendar največ za dobo treh mesecev od zapisniškega prevzema ključev poslovnega prostora.
  V primeru, da bo izbran ponudnik, ki bo v poslovnem prostoru opravljal gostinsko dejavnost bo moral na lastne stroške pridobiti vsa dovoljenja, ki so po veljavni zakonodaji potrebna, za opravljanje gostinske dejavnosti v poslovnem prostoru in pričeti z obratovanjem v šest mesecev od zapisniškega prevzema ključev. Najemnik je oproščen plačevanja najemnine do pričetka opravljanja gostinske dejavnosti, vendar največ za dobo šestih mesecev.
  Mestna občina Ljubljana si pridružuje pravico, da o izbiri najugodnejšega ponudnika, poleg višine ponujene najemnine odloča tudi program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru. Razmerje med kriterijema je 50% za višino ponujene najemnine in 50% za program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru.
 2. SLOVENSKA 1
  Oddajamo poslovni prostor št. P01, površine 40,06 m2 za trgovino z neživili, trgovino z živili ali storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec marec 2010 znaša 17,00EUR/m2, kar znaša 681,02 EUR/mesec.
 3. CELOVŠKA CESTA 53
  Oddajamo poslovni prostor št. P01, površine 47,32 m2 za trgovino z neživili ali storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec marec 2010 znaša 14,00 EUR/m2, kar znaša 662,48 EUR/mesec.
 4. GRABLOVIČEVA 56
  Oddajamo poslovni prostor št. L-10, površine 115,14 m2 za trgovino z živili. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec marec 2010 znaša 11,00 EUR/m2, kar znaša 1.266,54 EUR/mesec.Poslovni prostor je v času razpisa še zaseden z najemnikom, ki opravlja dejavnost trgovina z živili (samopostrežna).
 5. GORNJI TRG 11
  Oddajamo poslovni prostor št. P01, površine 38,27 m2 za trgovino z živili, trgovina z neživili ali storitvena dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec marec 2010 znaša 16,00 EUR/m2, kar znaša 612,00 EUR/mesec.
   

Razpisne datoteke