Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov in garaž v najem

Zaključen: 14. 12. 2007 , odpiranje prijav: 14. 12. 2007

Datum objave: 23. 11. 2007
Rok za prijavo: 14. 12. 2007
Odpiranje prijav: 14. 12. 2007

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in 43. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07).
 
Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov in garaž v najem.
 
 
 
I. PREDMET ODDAJE V NAJEM IN VIŠINA IZHODIŠČNE NAJEMNINE:
 
POSLOVNI PROSTORI:
 
1. TIVOLSKA 50/X
Oddajamo pisarniške poslovne prostore št. 1002, 1003, 1004 in 1009, površine 24,63 m2, z izhodiščno ocenjeno najemnino zamesec november2007 znaša 7,91 EUR/m2.
 
Oddajamo pisarniški poslovni prostor št. 1013, površine 19,34 m2, z izhodiščno ocenjeno najemnino zamesec november2007 znaša 7,64 EUR/m2.
 
2. CIGALETOVA 7
Oddajamo pisarniški poslovni prostor št. 102, površine 65,18 m2 z izhodiščno ocenjeno najemnino zamesec november2007 znaša 13,13 EUR/m2.
 
3. STARI TRG 21
Oddajamo poslovni prostor št. P02, površine 140,48 m2, za gostinsko dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec november 2007 znaša 22,01 EUR/m2.
 
Poslovni prostor je najemnik dolžan usposobiti za obratovanje z lastnimi sredstvi najkasneje v treh mesecih po primopredaji ključev. Vložena sredstva v obnovo bremenijo najemnika samega, zato bo moral podati pisno izjavo, da se odreka morebitnemu zahtevku za povrnitev vloženih sredstev. Najemnik mora začeti z opravljanjem dejavnosti najkasneje v treh mesecih od dneva prevzema poslovnega prostora. Najemnik je oproščen plačevanja najemnine do pričetka opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru, vendar največ za dobo treh mesecev od zapisniškega prevzema ključev poslovnega prostora. Najemnik mora na lastne stroške pridobiti vsa dovoljenja, ki so po veljavni zakonodaji potrebna, za opravljanje dejavnosti, ki jo bo opravljal v poslovnem prostoru.
 
4. PLEČNIKOV PODHOD
Oddajamo poslovni prostor št. K01, površine 43,00 m2, ki je v III. gradbeni fazi. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec november znaša 15,21 EUR/m2.
 
Oddajamo poslovni prostor št. K02, površine 41,00 m2, ki je v III. gradbeni fazi. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec november znaša 14,55 EUR/m2.
 
V poslovnih prostorih se dopušča naslednje dejavnosti, ki se lahko klasificirajo kot gostinska dejavnost ali trgovina z živili.
 
Pekarna (dogrevanje in prodaja zmrznjenih izdelkov), Kavarna (pitje stoje, prodaja za sabo), Čokoladnica (prodaja čokolad in piškotov, kuhanje vroče čokolade, kakava), Prodajalna sendvičev (dogrevanje in izdelava sendvičev, izdelava solat,...) Prodajalna naravnih sadnih sokov (za sabo, lahko tudi skupaj s prodajo sadja)
 
POSEBNI POGOJI:
 
Posebni pogoji pri najemu poslovnih prostorov v Plečnikovem podhodu:
Lokala nimata uporabnega dovoljenja. Pridobiti ga bo moral najemnik, na osnovi projekta za gradbeno dovoljenje.
 
Poslovni prostor je najemnik dolžan usposobiti za obratovanje z lastnimi sredstvi najkasneje v šestih mesecih po primopredaji ključev. Vložena sredstva v obnovo bremenijo najemnika samega, zato bo moral podati pisno izjavo, da se odreka morebitnemu zahtevku za povrnitev vloženih sredstev. Najemnik mora začeti z opravljanjem dejavnosti najkasneje v šestih mesecih od dneva prevzema poslovnega prostora. Najemnik je oproščen plačevanja najemnine do pričetka opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru, vendar največ za dobo šestih mesecev od zapisniškega prevzema ključev poslovnega prostora. Najemnik mora na lastne stroške pridobiti vsa dovoljenja, ki so po veljavni zakonodaji potrebna, za opravljanje dejavnosti, ki jo bo opravljal v poslovnem prostoru.
 
Prostore mora najemnik usposobiti za opravljanje predvidene dejavnosti na lastne stroške v skladu s projektno dokumentacijo, ki jo izdela skupina KD ProstoRož, Rimska 22, Ljubljana, odgovorni projektant: Tomaž Čeligoj u.d.i.a.
 
5. HRIBARJEVO NABREŽJE (MAKALONCA)
Oddajamo poslovni prostor št. K01, površine 121,60 m2 in vrt površine 190,00 m2 za gostinsko dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor št. K01 za mesec november znaša 19,43 EUR/m2 za vrt 11,05 EUR/m2.
 
Poslovni prostor je najemnik dolžan usposobiti za obratovanje z lastnimi sredstvi najkasneje v treh mesecih po primopredaji ključev. Vložena sredstva v obnovo bremenijo najemnika samega, zato bo moral podati pisno izjavo, da se odreka morebitnemu zahtevku za povrnitev vloženih sredstev. Najemnik mora začeti z opravljanjem dejavnosti najkasneje v treh mesecih od dneva prevzema poslovnega prostora. Najemnik je oproščen plačevanja najemnine do pričetka opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru, vendar največ za dobo treh mesecev od zapisniškega prevzema ključev poslovnega prostora. Najemnik mora na lastne stroške pridobiti vsa dovoljenja, ki so po veljavni zakonodaji potrebna, za opravljanje dejavnosti, ki jo bo opravljal v poslovnem prostoru.
 
6. PODHOD AJDOVŠČINA 1
Oddajamo poslovni prostor št. K01, površine 26,93 m2, za trgovino z neživili in storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec november znaša 11,50 EUR/m2.
 
7. BEETHOVNOVA 9
Oddajamo pisarniški poslovni prostor št. K01, površine 34,98 m2. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec november znaša 12,23 EUR/m2.
 
8. GREGORČIČEVA 5
Oddajamo pisarniški poslovni prostor št. P01, površine 83,91 m2. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec november znaša 12,25 EUR/m2.
 
9. VILHARJEVA 39
Oddajamo pisarniški poslovni prostor št. P01, površine 18,51 m2. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec november znaša 12,68 EUR/m2.
 
10. POLJANSKA 1
Oddajamo poslovni prostor št. P02, površine 22,38 m2, za trgovino z ne živili in storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec november znaša 14,87 EUR/m2.
 
Poslovni prostor je najemnik dolžan usposobiti za obratovanje z lastnimi sredstvi najkasneje v dveh mesecih po primopredaji ključev. Vložena sredstva v obnovo bremenijo najemnika samega, zato bo moral podati pisno izjavo, da se odreka morebitnemu zahtevku za povrnitev vloženih sredstev. Najemnik mora začeti z opravljanjem dejavnosti najkasneje v dveh mesecih od dneva prevzema poslovnega prostora. Najemnik je oproščen plačevanja najemnine do pričetka opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru, vendar največ za dobo dveh mesecev od zapisniškega prevzema ključev poslovnega prostora. Najemnik mora na lastne stroške pridobiti vsa dovoljenja, ki so po veljavni zakonodaji potrebna, za opravljanje dejavnosti, ki jo bo opravljal v poslovnem prostoru.
 
11. LEPODVORSKA 3 (V NEPOSREDNI BLIŽINI CELOVŠKE CESTE)
Oddajamo poslovni prostor št. P01, površine 25,78 m2, za trgovino z neživili, storitveno dejavnost, pisarniško dejavnost ali atelje. Izhodiščna ocenjeno najemnina za mesec november 2007 znaša 9,85 EUR/m2.
 
12. GRABLOVIČEVA 52           
Oddajamo poslovni prostor L-14 površine 15,37 m2, ki je v III. podaljšani gradbeni fazi, za trgovino z ne živili, storitveno dejavnost ali pisarniško dejavnost. Izhodiščna ocenjeno najemnina za mesec november 2007 znaša 10,50 EUR/m2.
 
Poslovni prostor je najemnik dolžan usposobiti za obratovanje z lastnimi sredstvi najkasneje v štirih mesecih po primopredaji ključev. Vložena sredstva za dokončanje del v prostoru bremenijo najemnika samega, zato bo moral podati pisno izjavo, da se odreka morebitnemu zahtevku za povrnitev vloženih sredstev. Najemnik mora začeti z opravljanjem dejavnosti najkasneje v štirih mesecih od dneva prevzema poslovnega prostora. Najemnik je oproščen plačevanja najemnine do pričetka opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru, vendar največ za dobo štirih mesecev od zapisniškega prevzema ključev poslovnega prostora. Najemnik mora na lastne stroške pridobiti vsa dovoljenja, ki so po veljavni zakonodaji potrebna za opravljanje dejavnosti, ki jo bo opravljal v poslovnem prostoru.
 
13. GRABLOVIČEVA 54           
Oddajamo poslovni prostor L-11 površine 36,90 m2, za trgovino z neživili, storitveno dejavnost ali pisarniško dejavnost. Izhodiščna ocenjeno najemnina za mesec november 2007 znaša 13,47 EUR/m2.
 
14. TRG PREKOMORSKIH BRIGAD 1
Oddajamo pisarniške poslovne prostore št. P03, površine 39,46 m2, št. P04, površine 53,87 m2, št. P08, površine 28,45 m2, št. P09, površine 21,96 m2 z izhodiščno ocenjeno najemnino za mesec november 2007, ki znaša  9,13 EUR/m2 in št. 411, površine 13,45 m2 z izhodiščno najemnino za mesec november 2007, ki znaša 7,95 EUR/m2.
 
Za objekt je vzpostavljen poseben režim glede dostopa.
 
 
II. POGOJI ZA UDELEŽBO V POSTOPKU JAVNEGA ZBIRANJA:
 
Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
 
1 - dokazilo o strokovni usposobljenosti za opravljanje dejavnosti oz.
       1. za s.p.: priglasitveni list
       2. za gospodarske družbe: izpisek iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje stanje
       3. za društva: odločbo o vpisu v register društev
       4. za druge pravne osebe: izpisek iz drugega registra
2 - program dejavnosti, ki bi potekala v poslovnem prostoru
      (oziroma za gostinstvo poslovni načrt)
    - in predstavitev sedanje dejavnosti ponudnika
3 - pravne osebe (razen neposredni proračunski uporabniki – državni in občinski organi) in samostojni podjetniki predložijo dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih, in sicer:
1. izjavo o solventnosti pri bankah, ki vodijo transakcijske račune,
2. izjavo banke o številu blokiranih dni vseh računov v preteklem letu
3. bilanco stanja za zadnje leto
4. bilanco uspeha za zadnje leto, obe na obrazcih AJPES.
     - fizične osebe predložijo dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih izdano na banki preko katere vodijo plačilni promet za zadnje 3 mesece
4 - vsi ponudniki (razen neposredni proračunski uporabniki) morajo predložiti original bančne garancije za resnost ponudbe v višini šestih izhodiščnih mesečnih najemnin po zahtevanem vzorcu Mestne občine Ljubljana, ki se ga dobi v času odprtega razpisa v tajništvu Odseka za razpolaganje z nepremičninami, pri ga. Gajič v času uradnih ur. Veljavnost garancije mora biti vsaj do 14.12.2008.
5 - vsi ponudniki morajo predložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano najemno pogodbo za najem poslovnega prostora za lokacijo za katero vlagajo ponudbo, ki jo dobijo v času odprtega razpisa v tajništvu Odseka za razpolaganje z nepremičninami, pri ga. Gajič v času uradnih ur. V delu najemne pogodbe, ki se navezuje na poroka, izpolnijo podatke naslednji ponudniki: društva, zasebni zavodi, ustanove in gospodarske družbe z omejeno odgovornostjo (zakoniti zastopnik, ki je porok prej naštetih pravnih subjektov mora vlogi priložiti fotokopijo obeh strani veljavne osebne izkaznice oz. potnega lista ter fotokopijo obeh strani bančne kartice z razvidno številko osebnega računa).
6 - fizične osebe predložijo potrdilo o državljanstvu RS in stalnem prebivališču v RS
7 - neposredni proračunski uporabniki predložijo izjavo predstojnika organa (ki oddaja ponudbo za najem) o zagotovljenih finančnih sredstvih v proračunu za plačilo najemnine ter za plačilo obratovalnih stroškov za poslovne prostore, ki jih najemajo.
8 - Izjava o ponujeni višini mesečne najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine.
9 - izjavo o vezanosti na dano ponudbo do dne 28.2.2008.
 
 
III. POGOJI NAJEMA
 
Poslovni prostori se oddajajo za določen čas petih let, če ni drugače določeno.
 
Najemnik nima pravice oddati poslovnega prostora v podnajem.
 
Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške za katere se stranki dogovorita s najemno pogodbo.
 
Najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor niti ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem prostoru na podlagi vlaganj.
 
V primeru oddaje poslovnega prostora v starem mestnem jedru mora najemnik zagotoviti obratovanje dejavnosti vse dni v tednu.
 
Izhodiščna najemnina se mesečno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v RS. Najemnik po trenutno veljavni zakonodaji ne plačuje zneska DDV za najem poslovnih prostorov.
 
Najemnik mora začeti z dejavnostjo v mesecu dni od dneva prevzema poslovnega prostora, če ni drugače določeno.
 
Najemnik bo dolžan plačevati najemnino v roku dvajsetih dni od izstavitve računa oz. najkasneje do 25. v mesecu za tekoči mesec.
 
 
IV. NAČIN ODDAJE JAVNE PONUDBE IN ROK ZA ODDAJO PONUDBE:
 
Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki PRIPOROČENO ali prinesejo OSEBNO v zapečateni pisemski ovojnici na naslov; MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNA UPRAVA, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, z obvezno oznako na ovojnici " PONUDBA ZA NAJEM POSLOVNIH PROSTOROV - NE ODPIRAJ ". Na zadnji strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.
 
Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 14.12.2007. Ponudbe bodo po preteku razpisnega roka komisijsko odprte. Nepopolnih ponudb in ponudb prispelih po razpisnem roku komisija ne bo obravnavala.
 
 
V. POSEBNE DOLOČBE O POSTOPKU JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB
 
Ponudbe prispele po razpisnem roku ter nepopolne ponudbe bodo izločene, ter se jih ne bo obravnavalo.
 
Če komisija med ponudniki, ki so pravočasno oddali popolno vlogo, prejme več najugodnejših ponudb, lahko komisija:
 
pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali
 
opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
 
opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.
 
Župan oz. imenovana Komisija za oddajanje poslovnih prostorov v najem s soglasjem župana lahko ustavita začeti postopek oddaje do sklenitve pravnega posla.
 
Če izbrani ponudnik ne bo podpisal najemne pogodbe in prevzem ključev poslovnega prostora v 15 dneh po pisnem obvestilu, se šteje, da najemnik odstopa od svoje ponudbe.
 
 
VI. POSTOPEK IZBIRE NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA
 
Javno odpiranje ponudb bo potekalo 18.12.2007 ob 13:00 uri na naslovu: Adamič – Lundrovo nabrežje 2, 1000 LJUBLJANA.
 
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom ponudnika. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija najemodajalca, ki bo vse ponudnike obvestila o izboru oz. o nadaljevanju postopka v 15 dneh od dneva javnega odpiranja ponudb. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena najemnina.
 
 
VII. ROK VELJAVNOSTI PONUDBE
 
Rok vezanosti na ponudbo je do dne 28.02.2008.
 
 
VIII. INFORAMCIJE
 
Vsa pojasnila z zvezi z najemom, ogledom poslovnih prostorov, ter dvigom razpisne dokumentacije dobite na Odseku za razpolaganje z nepremičninami, Adamič–Lundrovo nabrežje 2 pri ga. Gajič ali v času uradnih ur po telefonu št. (01) 306-11-37.
 
Omogočen bo tudi ogled poslovnih prostorov:

Datum
Ura
Lokacija
5.12.2007
9.00
Stari trg 21
9.40
Hribarjevo nabrežje (Makalonca)
10.20
Plečnikov podhod
11.00
Gregorčičeva 5
11.40
Beethovnova 9
12.40
Podhod Ajdovščina 1
13.10
Cigaletova 7
13.40
Tivolska 50
6.12.2007
10.00
Poljanska 1
10.45
Grablovičeva 52, 54
11.15
Vilharjeva 39
11.45
Trg PB 1
12.30
Lepodvorska 3

 
 
I. PREDMET ODDAJE V NAJEM IN VIŠINA IZHODIŠČNE NAJEMNINE:
 
GARAŽE:
 
1. AMBROŽEV TRG 4 - v objektu oddajamo garaže št. IV/A-16, IX/A-18, IX/A-24, X/A-19, vsaka površine 10,58 m2 z izhodiščno najemnino za mesec november 2007, t.j. 5,29 EUR/m2.
 
2. ZUPANČIČEVA JAMA - v objektu oddajamo garaže št. I/K1-77, I/K2-43, Š/K1-62, Š/K2-58 vsaka površine 12,50 m2 z izhodiščno najemnino za mesec november 2007, t.j. 5,29 EUR/m2.
 
3. DUNAJSKA 56 (Bežigrajski dvor) - v objektu oddajamo parkirna mesta št. 262, površine 11,75 m2, št. 263, površine 14,32 m2, ter št. 266, površine 12,77 m2 z izhodiščno najemnino za mesec za mesec november 2007, t.j. 5,29 EUR/m2.
 
4. PARMOVA 20 - v objektu oddamo garažo št. G-1, površine 24,26 m2, z izhodiščno najemnino za mesec november 2007, t.j. 5,29 EUR/m2.
 
5. GRABLOVIČEVA 28 - v objektu oddamo garažo št. K2-122, površine 12,70 m2, z izhodiščno najemnino za mesec november 2007, t.j. 4,61 EUR/m2.
 
Izhodiščna najemnina se mesečno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v RS.
Najemnik plačuje DDV za najem garaže. Cene v razpisu za garaže ne vsebujejo DDV.
 
 
II. JAVNE PONUDBE KANDIDATOV ZA NAJEM GARAŽE MORAJO VSEBOVATI NASLEDNJA DOKAZILA:
 
A - fizične osebe predložijo dokazilo o državljanstvu in stalnem prebivališču v RS
   - pravne osebe predložijo izpisek iz registra, ki izkazuje zadnje stanje
B - potrdilo o lastništvu osebnega vozila
C - vsi ponudniki morajo predložiti izpolnjen in podpisan vprašalnik s podatki o najemniku, ki ga dobijo v času javnega zbiranja ponudb v tajništvu Odseka za razpolaganje z nepremičninami, pri ga. Gajič v času uradnih ur.
D - vsi ponudniki morajo predložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano najemno pogodbo za najem garaže za lokacijo, za katero vlagajo ponudbo, ki jo dobijo v času javnega zbiranja ponudb v tajništvu Odseka za razpolaganje z nepremičninami pri ga. Gajič v času uradnih ur
 
 
III. POGOJI NAJEMA
 
Garaže se oddajajo za določen čas petih let, če ni drugače določeno.
Najemnik nima pravice oddati garažo v podnajem.
Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške za katere se stranki dogovorita s najemno pogodbo.
Najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli vlaganj v garažo niti ne pridobi nikakršnih pravic na garaži na podlagi vlaganj.
Izhodiščna najemnina se mesečno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v RS. Najemnik po veljavni zakonodaji za najem garaže plačuje zneska DDV.
Najemnik bo dolžan plačevati najemnino v roku dvajsetih dni od izstavitve računa oz. najkasneje do 25. v mesecu za tekoči mesec.
Izhodiščna najemnina je določena na podlagi Odredbe o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin (Ur. l. RS 14/99, 16/99). 
 
 
IV. NAČIN ODDAJE JAVNE PONUDBE IN ROK ZA ODDAJO PONUDBE:
 
Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki PRIPOROČENO ali prinesejo OSEBNO v zapečateni pisemski ovojnici na naslov; MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNA UPRAVA, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, z obvezno oznako na ovojnici " PONUDBA ZA NAJEM GARAŽE - NE ODPIRAJ ". Na zadnji strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.
 
Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 14.12.2007. Ponudbe bodo po preteku razpisnega roka komisijsko odprte. Nepopolnih ponudb in ponudb prispelih po razpisnem roku komisija ne bo obravnavala.
 
 
V. POSEBNE DOLOČBE O POSTOPKU JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB
 
Ponudbe prispele po razpisnem roku ter nepopolne ponudbe bodo izločene, ter se jih ne bo obravnavalo.
 
Če komisija med ponudniki, ki so pravočasno oddali popolno vlogo, prejme več najugodnejših ponudb, lahko komisija:
 
pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali
 
opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
 
opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.
 
Mestna občina Ljubljana lahko na podlagi javnega zbiranja ponudb kadarkoli ustavi postopek oddaje do sklenitve pravnega posla.
 
Če izbrani ponudnik ne bo podpisal najemne pogodbe in prevzem ključev garaže v 15 dneh po pisnem obvestilu, se šteje, da najemnik odstopa od svoje ponudbe.
 
 
VI. POSTOPEK IZBIRE NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA
 
Javno odpiranje ponudb bo potekalo 18.12.2007 ob 13:00 uri na naslovu: Adamič – Lundrovo nabrežje 2, 1000 LJUBLJANA.
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom ponudnika.
Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija najemodajalca, ki bo vse ponudnike obvestila o izboru v 15 dneh od dneva javnega odpiranja ponudb.
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena najemnina.
 
 
VII. ROK VELJAVNOSTI PONUDBE
 
Rok vezanosti na ponudbo je do dne 28.02.2008.
 
 
VIII. INFORAMCIJE
 
Vsa pojasnila z zvezi z najemom, ogledom poslovnih prostorov, ter dvigom razpisne dokumentacije dobite na Odseku za razpolaganje z nepremičninami, Adamič–Lundrovo nabrežje 2 pri ga. Gajič ali v času uradnih ur po telefonu št. (01) 306-11-37.
 
 
IX. POSEBNI POGOJI:
 
V primerih, če ponudnik za najem garaže:
- umakne ponudbo za najem,
- če ponudnik v roku 15 dni od dneva vabila k podpisu ne podpiše najemne pogodbe ali če v roku 15 dni od vabila ne prevzame ključev poslovnega prostora,
- odpove najemno razmerje v roku šestih mesecev od dneva veljavnosti najemne pogodbe,
- vrne ključe garaže (ali kartico) brez predhodne pisne odpovedi v roku šestih mesecev od dneva veljavnosti najemne pogodbe,
 
je ponudnik oz. najemnik dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 417,00 EUR.
 
Omogočen je tudi ogled garaž po predhodnem dogovoru na tel. št. 306-11-34 (g. Hostnik).

Obrazci