Javno zbiranje ponudb za oddajo zemljišča v najem

Zaključen: 24. 8. 2020 , odpiranje prijav: 27. 8. 2020

Datum objave: 5. 8. 2020
Rok za sprejem ponudb: 24. 8. 2020
Odpiranje prijav: 27. 8. 2020 ob 11. uri v prostorih Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15

Nepozidani stavbni zemljišči:

  • parc. št. 374/17, k. o. 1772 Slape, ID znak: 1772 374/17, v celoti;
  • parc. št. 373/5, k. o. 1772 Slape, ID znak: 1772 373/5, v celoti;

Zemljišči, ki sta predmet oddaje, se na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16-avtentična razlaga, 63/16, 12/17-popr., 12/18-DPN in 42/18) nahajata v enoti urejanja prostora (EUP) MO-129, z namembnostjo CDd - območja centralnih dejavnosti brez stanovanj.

Zemljišči se oddata v najem za potrebe prodaje rabljenih vozil. Najemnik prejme zemljišči v posest v obstoječem stanju. Sredstva, ki jih bo najemnik vložil v ureditev zemljišč za potrebe prodaje rabljenih vozil, se najemniku ne povrnejo.

Izhodiščna cena – najemnina za obe zemljišči v skupni izmeri 1548 m2 znaša 1.548,00 EUR/ mesec.

Razpisne datoteke