Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Zaključen: 30. 8. 2010 , odpiranje prijav: 2. 9. 2010

Datum objave: 20. 8. 2010
Rok za prijavo: 30. 8. 2010
Odpiranje prijav: 2. 9. 2010

PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB

Nezazidano stavbno zemljišče:
parc.št. 1321 stanovanjska stavba v izmeri 117 m², ospodarsko poslopje v izmeri 166 m² in dvorišče v izmeri 596 m², vpisano v zk vl. št. 1209 k.o. Spodnja Šiška.
Objekta, zavedena po kulturi kot stanovanjska stavba oz. gospodarsko poslopje sta že v celoti porušena.

Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po določilih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja ŠR 1/2-1 Bellevue, v parkovnih, športnih in rekreacijskih površinah.

Območje urejanja ŠR 1/2-1 Bellevue, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z
določili Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja ŠR 1/2-1 Bellevue
– del in ŠR 1/2-2 Tivoli (Uradni list RS, št. 76/00).

Nepremičnina leži v območju varovalnega pasu ceste, območju kulturne dediščine in
območju naravne vrednote oziroma območju, ki je s posebnim aktom oz. predpisom o
zavarovanju ( Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot – Uradni list RS, št.
111/04) opredeljeno kot varovano območje arheološkega najdišča ( EŠD:14891) in
naravnih vrednot ( EŠD: 1941 in EŠD: 317).
 

Razpisne datoteke