Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Zaključen: 8. 11. 2010 , odpiranje prijav: 10. 11. 2010

Datum objave: 29. 10. 2010
Rok za prijavo: 8. 11. 2010
Odpiranje prijav: 10. 11. 2010

PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB

Nezazidano stavbno zemljišče: parc.št. 937/127 dvorišče v izmeri 330 m², vpisano v zk vl. št. 1125 k.o. Šentvid nad Ljubljano.

Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po določilih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja ŠS 4/3 Pržanj, v površinah za stanovanja in spremljajoče dejavnosti.

Območje urejanja ŠS 4/3 Pržanj, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z določili Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 4 - Dravlje.
 

Razpisne datoteke