Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Zaključen: 8. 11. 2010 , odpiranje prijav: 10. 11. 2010

Datum objave: 29. 10. 2010
Rok za prijavo: 8. 11. 2010
Odpiranje prijav: 10. 11. 2010

PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB

Nezazidano stavbno zemljišče: parc.št. 393/64 njiva v izmeri 255 m², parc.št. 393/65 njiva v izmeri 241 m², parc.št. 393/66 njiva v izmeri 241 m², parc.št. 393/67 njiva v izmeri 222 m², parc.št. 393/68 njiva v izmeri 232 m², parc.št. 393/69 njiva v izmeri 332 m², parc.št. 393/70 njiva v izmeri 313 m², parc.št. 393/71 njiva v izmeri 368 m², parc.št. 393/72 njiva v izmeri 453 m², parc.št. 393/73 njiva v izmeri 320 m², parc.št. 393/74 njiva v izmeri 302 m², parc.št. 393/75 njiva v izmeri 247 m², parc.št. 393/76 njiva v izmeri 226 m², parc.št. 393/77 njiva v izmeri 300 m², parc.št. 393/78 njiva v izmeri 187 m², parc.št. 393/79 njiva v izmeri 25 m², parc.št. 393/80 njiva v izmeri 16 m², parc.št. 393/81 njiva v izmeri 14 m², parc.št. 393/82 njiva v izmeri 12 m², parc.št. 393/83 njiva v izmeri 11 m², parc.št. 393/84 njiva v izmeri 9 m², parc.št. 393/85 njiva v izmeri 7 m², parc.št. 393/86 njiva v izmeri 6 m², parc.št. 393/87 njiva v izmeri 4 m², parc.št. 393/88 njiva v izmeri 2 m², parc.št. 393/89 njiva v izmeri 1 m² in parc.št. 393/90 njiva v izmeri 622 m², v deležu do 4864/4968-tin, vpisano v zk vl. št. 6277 k.o. Trnovsko predmestje.

Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po določilih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja VS 2/7 Murgle-del, v površinah za stanovanja in spremljajoče dejavnosti.
Območje urejanja VS 2/7 Murgle-del, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z določili Odloka o sprejemu zazidalnega načrta za zazidalni otok VS 103-Murgle – IV. faza (Uradni list RSR, št. 40/84).

Skladno s 3. odstavkom 66. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št.87/02)
ima solastnik pri prodaji predkupno pravico.
 

Razpisne datoteke