Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Zaključen: 3. 12. 2011

Datum objave: 18. 11. 2011
Rok za prijavo: 3. 12. 2011

poslovni prostor št. L-16 z identifikacijsko številko 1727-1038-15 v pritličju Grablovičeva ulica 52
poslovni prostor z oznako 13 z identifikacijsko številko 1772-1526-13 v etaži 1, Nove Fužine 45 v skupni izmeri 22,15 m2.

PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB IN IZHODIŠČNA CENA

 • Predmet prodaje je poslovni prostor št. L-16 z identifikacijsko številko 1727-1038-15 v pritličju Grablovičeva ulica 52 v izmeri 33,75 m2 s servisnim prostorom v izmeri 15,41 m2 v 1. kleti v stanovanjsko poslovni stavbi v Ljubljani, Jakopičeva 7, Grablovičeva ulica 50 in 52 z identifikacijsko številko stavbe 1727—1038, stoječe na parc.št. 1/99, 1/128 in 1/129 k.o. Poljansko predmestje. Poslovni prostor v naravi predstavlja en večji prostor z lastnimi sanitarijami v kleti. Predmetna nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom. Predmetna nepremičnina je vključena v prilogo Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2011 k Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011.
  Izhodiščna cena: 98.320,00 EUR (z besedo: osemindevetdesettisočtristodvajset evrov)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 • Predmet prodaje je poslovni prostor z oznako 13 z identifikacijsko številko 1772-1526-13 v etaži 1, Nove Fužine 45 v skupni izmeri 22,15 m2 v stavbi stoječi na parc.št. 1624 in 1625 k.o. Slape z ident.št. 1772-1526. Poslovni prostor v naravi predstavlja en prostor z lastnimi sanitarijami. Predmetna nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom. Predmetna nepremičnina je vključena v prilogo Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2011 k Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011.
  Izhodiščna cena: 44.300,00 EUR (z besedo: štiriinštiridesettisočtristo evrov)
  Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
   

Razpisne datoteke