Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Zaključen: 3. 12. 2011

Datum objave: 18. 11. 2011
Rok za prijavo: 3. 12. 2011

je poslovni prostor št. L-10 v skupni izmeri 115,14 m2, ki se nahaja v pritlični etaži stavbe na naslovu Grablovičeva ulica 56 v Ljubljani.

PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB IN IZHODIŠČNA CENA

Predmet prodaje je poslovni prostor št. L-10 v skupni izmeri 115,14 m2, ki se nahaja v pritlični etaži stavbe na naslovu Grablovičeva ulica 56 v Ljubljani, parc.št. 1/102, 1/122 , 1/123 v k.o. 1727-Poljansko predmestje in v naravi predstavlja dva večja prostora, ki imata lastne sanitarije. Predmetna nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom. Za stavbo na navedem naslovu poteka postopek vzpostavitve etažne lastnine. Vpis lastninske pravice na posameznih delih v korist kupca v zemljiško knjigo, bo mogoč po vzpostavitvi etažne lastnine. Predmetna nepremičnina je vključena v prilogo Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2011 k Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011.

Izhodiščna cena: 195.738,00 EUR (z besedo: stopetindevetdesettisočsedemstoosemintrideset evrov)

Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 

Razpisne datoteke